Essays about: "underground architecture"

Showing result 1 - 5 of 25 essays containing the words underground architecture.

 1. 1. Dagvatten och dess potentialer : en studie om dagvattenanläggningar med rekreativa värden

  University essay from SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : My Malmberg; [2023]
  Keywords : hållbar dagvattenhantering; vatten och landskapsarkitektur; rekreation; upplevelsevärden; kulturella ekosystemtjänster; landskap och miljöpsykologi; klimatförändringar; skyfall;

  Abstract : I dagens samhälle är klimatförändringar ett faktum och det innebär ett varmare klimat och ökad nederbörd. Samtidigt går utvecklingen i den urbana miljön mot ökande andel hårdgjorda ytor. Tillsammans för detta med sig mer dagvatten att hantera samt sämre möjligheter för vattnet att infiltrera i marken. READ MORE

 2. 2. Kiruna stadsomvandling : en fallstudie om ett landskaps förändring med kirunabornas perspektiv som utgångspunkt

  University essay from SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Jenny Ajanki; Lotta Engvall; [2022]
  Keywords : Kiruna stadsomvandling; plats; platsanknytning; platskänsla; solastalgi; identitet; minne; kulturarv; medborgardialog;

  Abstract : Människan har alltid anpassat landskap utefter sina egna och samhällets behov, och därmed är förändringar en naturlig del av landskapets utveckling. Just nu genomgår staden Kirunas landskap drastiska förändringar till följd av gruv- och mineralkoncernen LKABs järnmalmsbrytning i Kirunagruvan. READ MORE

 3. 3. Innan staden drunknar : ett gestaltningsförslag för skyfallsdrabbade Mellanheden i Malmö

  University essay from SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Josefine Bengtsson; Lisa Engstrand; Tilda Fransson; [2022]
  Keywords : skyfall; grönblå lösningar; estetik; rumslighet; tillgänglighet; trygghet; cloudburst; climate change; Aesthetics och Spatiality;

  Abstract : Genom användningen av fossila bränslen har klimatet förändrats, vilket bland annat resulterat i ökad risk för skyfall. De kraftiga skyfall som inträffat de senaste åren har inneburit förödande konsekvenser med flertalet dödsoffer och svåra skador på infrastruktur. READ MORE

 4. 4. Hur har öppen dagvattenhantering förändrats över 20 år? : en jämförelse av dagvattenhanteringen i två bostadsområden anlagda under 2000-talet

  University essay from SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Tove Mellerby; [2021]
  Keywords : öppen dagvattenhantering; hållbar dagvattenhantering; LOD; Bo01; Rosendal; bostadsområde; stormwater; opens stormwater management; sustainable stormwater management; LOD; Bo01; Rosendal; residential area;

  Abstract : Detta arbete redovisar hur dagvattenhantering har utvecklats från tidigt 2000-tal till idag. Syftet är att ta lärdom av den kunskap som framkommit under åren och därmed öka förståelsen för hur öppen dagvattenhantering kan anläggas i framtiden. Undersökningen baseras på en litteraturstudie, platsbesök och intervjuer. READ MORE

 5. 5. Plats för vattnet! : ett gestaltningsförslag av en mångfunktionell dagvattendamm i Linköpings Trädgårdsförening

  University essay from SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Viktoria Belwin; [2021]
  Keywords : dagvatten; Linköpings Trädgårdsförening; gestaltning; biologisk mångfald; dagvattendamm; pedagogik;

  Abstract : Today our cities are planned based on a vision of the sustainable city. In the sustainable city, distances are short and car journeys are fewer. But how sustainable is the dense city? The green spaces will be fewer, which affects the ecosystem services that the city produces, such as biodiversity and infiltration of stormwater. READ MORE