Essays about: "upplevelsevärden."

Showing result 11 - 15 of 53 essays containing the word upplevelsevärden..

 1. 11. Den offentliga platsen året runt : hur en offentlig plats kan utformas för att främja utomhusvistelse och upplevas attraktiv under hela året

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Olivia Thörn; [2018]
  Keywords : årstidsgestaltning; säsongsvariation; utomhusvistelse; aktivitet; användning; vardagsplats; mikroklimat; landskapsarkitektur; offentliga platser; vinter;

  Abstract : Utomhusvistelse medför positiva effekter för hälsan under hela året. Offentliga platser och gröna miljöer fungerar även som viktiga mötesplatser för människor i staden. Emellertid minskar användningen av utomhusmiljön ofta under vintern, vilket får negativa konsekvenser – inte minst för den psykiska hälsan. READ MORE

 2. 12. Det sista filtret - Gäddfabriken i Kovik : en våtmark för ett friskare Östersjön med förutsättningar för lärande och utforskande

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Ru Amanda Winroth; [2018]
  Keywords : våtmark; övergödning; friluftsliv; rekreation; utställningsdesign; ekosystemtjänster; naturvård;

  Abstract : Det här arbetet syftar till att skapa en förbättrande insats för Östersjöns miljö. Genom att begränsa näringsutsläppen till Östersjön och skapa lekmiljöer för kustlevande rovfisk och tillgängliggöra platsen för rekreativa ändamål skapas en dynamisk plats med hög biologisk funktionalitet och höga upplevelsevärden för människan. READ MORE

 3. 13. Att ersätta det oersättliga : en undersökning av ersättningsträd för paraplyalmarna på Skogskyrkogården

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Anna Frenzel; [2018]
  Keywords : Meditationslunden; paraplyalm; Skogskyrkogården; urvalsmetod för växter; växtkaraktär;

  Abstract : Paraplyalmarna i Meditationslunden är symboliska för Skogskyrkogården, men deras framtid är hotad av almsjukan. Vad skulle hända om man var tvungen att ta bort dem? Hur kan platsens karaktär på bästa sätt bevaras om almarna inte kan vara kvar? Dessa frågor var grunden till denna uppsats vars syfte är att undersöka hur man kan gå tillväga för att hitta lämpliga ersättande trädarter för paraplyalmarna i Meditationslunden. READ MORE

 4. 14. Mötesplatser i stadens offentliga rum : en undersökning om hur Stora torget i Uppsala fungerar som mötesplats

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Julia Carlqvist; Sara Wallander; [2018]
  Keywords : möten; offentliga platser; Stora torget; social hållbarhet; mänsklig aktivitet;

  Abstract : Städer växer idag i snabbt takt och urbaniseringen ökar. Till följd av den ökande befolkningen i städerna ställs högre krav på de offentliga rummen. Stora torget i Uppsala är en viktig och central knutpunkt i staden, det sker ett stort flöde av människor och många vistas på platsen dagligen. READ MORE

 5. 15. Obehöriga äga tillträde : om att framhäva en urban vildmark i en växande stad

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Maja Jörgensen; Ellen Sundin; [2017]
  Keywords : landskapsarkitektur; tunnelbanestation; urban ruin; urban vildmark; sublim; övergiven;

  Abstract : Detta arbete visar hur en gestaltning av den urbana ruinen Kymlinge tunnelbanestation, med omgivande urbana vildmark, kan gestaltas med målet att lyfta platsidentiteten och den sublima karaktären och samtidigt öka nåbarheten till natur i en växande storstad. Med utgångspunkt i att stationen tas i bruk vill vi med vårt förslag poängtera vikten av att erbjuda varierade upplevelser i staden. READ MORE