Essays about: "upplevelsevärden"

Showing result 1 - 5 of 60 essays containing the word upplevelsevärden.

 1. 1. Naturvistelse, ett hjärnstarkt alternativ för reducering av stress : en litteraturstudie

  University essay from SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

  Author : Caroline Ekbom Ågren; [2020]
  Keywords : stress; stressreducering; kognitiva funktionsnedsättningar; inre balans; anknytningsteori; riktad uppmärksamhet; meditation; evolutionsteori; stress reduction; cognitive impairment; inner balance; attachment theory; directed attention; meditation; evolutionary theory;

  Abstract : Det rapporteras om en fortsatt ökning för individer som lider av stress och stressrelaterad psykisk ohälsa. Sambandet mellan den ökande urbaniseringen, samhällets ökande krav och den brutna kontakten med naturen omkring oss är slående. READ MORE

 2. 2. Buskar : användning i offentliga planteringar

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Pernilla Fridberg; [2020]
  Keywords : buskar; artdiversitet; diversitet; artrikedom; gestaltning; offentliga miljöer; succession; beskärning; skötsel; värden; säsongsvariationer; växtkomposition; upplevelsevärden; succession; dynamik; konkurrensstrategi; shrubs; species diversity; biodiversity; design proposal; public environment; succession; pruning; management; values; season variations; plant composition; composition principles; experience value;

  Abstract : Idag används buskar framförallt i monotona samplanteringar där de betraktas som byggda element, synonyma med betong. Succession, dynamik och konkurrensstrategier har haft ingen eller mycket liten del i planeringen av gröna miljöer. READ MORE

 3. 3. Med stäppen som förebild : att skapa stäpplika planteringar i urban miljö med höga upplevelsevärden men med låga skötselkrav

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Martin Brattström; [2020]
  Keywords : stäpp; prärie; urban; stad; gestaltning; skötsel; ståndortsanpassning;

  Abstract : Stäppen är en halvtorr naturtyp som framförallt återfinns i Eurasien och Nordamerika. Naturtypen präglas av ett oberäkneligt klimat med oregelbunden nederbörd och stora temperaturvariationer över året. READ MORE

 4. 4. Naturlika planteringar i urban miljö : ett växtgestaltningsförslag för att främja pollinering och upplevelsevärden på södra Fornudden i Tyresö kommun

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Lydia Martinsson; Sara Thor; [2020]
  Keywords : naturlik plantering; ekologisk hållbarhet; pollinering; invasivitet; exotiska arter; inhemska arter; upplevelsevärde;

  Abstract : Urbanisering och förlust av biologisk mångfald är stora utmaningar som dagens samhälle står inför. Flertalet pollinerare har försvunnit de senaste åren på grund av att urbaniseringen har förstört deras livsmiljöer. READ MORE

 5. 5. Friluftsplanering i odlingslandskapet : med fokus på besökares upplevelse och djurhållarens perspektiv i Gräsö gårds naturreservat

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Ingemar Södergren; [2020]
  Keywords : friluftsliv; betesmark; konflikt; naturreservat; jordbrukslandskap;

  Abstract : Många av Sveriges naturreservat ligger i jordbrukslandskapet, med natur-, kultur- och upplevelsevärden som är beroende av en aktiv skötsel. Att det finns bra förutsättningar för lantbrukare att driva sin verksamhet i dessa reservat är avgörande för att kunna bevara dess värden. READ MORE