Essays about: "upplevelsevärden"

Showing result 1 - 5 of 71 essays containing the word upplevelsevärden.

 1. 1. Utvecklande lek : att gestalta lekmiljöer som främjar barns utveckling

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Petra Niskanen; [2022]
  Keywords : landskapsarkitektur; gestaltning; lekpark; lekmiljö; lekplats; lek; barns utveckling;

  Abstract : Många lekmiljöer som byggs idag är väldigt lika varandra och har därför samma problematik. De är för öppna, de har för stort fokus på redskap och de prioriterar att främja motorisk utveckling på bekostnad av barnens möjlighet till kognitiv och emotionell utveckling (Beckman, Paget & Spiegal 2018:4-5). READ MORE

 2. 2. Naturlika planteringar med upplevelsevärden : en studie om vegetationsstrukturens betydelse för stadens gröna rum

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Nathalie Nessmar; [2022]
  Keywords : urban grönska; naturlik plantering; upplevelsevärden; vegetationsstruktur;

  Abstract : Naturlika planteringar utgör en stor del av den vardagsgrönska som människor möter i staden. Planteringarna anlades på 60- och 70-talet som ett komplement till stadens finparker, med ett löfte om upplevelserik grönska och låga skötselkostnader. READ MORE

 3. 3. Att rusta för ökade vattenmängder och skapa rum för upplevelser i urban miljö : en undersökning av naturbaserade dagvattenlösningar i Norra Djurgårdsstaden och Kyrkparken

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Klara Edmark; Elisabet Wallberg; [2022]
  Keywords : kulturella ekosystemtjänster; dagvattenhantering; upplevelsevärden; multifunktionella dagvattenlösningar; rekreation; växtbäddar; dagvattendammar; klimatförändringar; skyfall; hållbar stadsplanering; estetik; naturpedagogik;

  Abstract : Samhällsstrukturer och naturmiljöer påverkas ständigt av klimatförändringarna och kommer behöva utstå än mer konsekvenser för varje år som går. På senare tid har därför arbete med hållbar öppen dagvattenhantering blivit allt mer integrerat inom stadsplanering. READ MORE

 4. 4. Parkkaraktärer i verkligheten : en studie av Lunds stadspark

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Oskar Dahlström; [2022]
  Keywords : parkkaraktärer; miljö; upplevelsevärden; hälsa;

  Abstract : Miljön spelar en viktig roll för människors välbefinnande och forskning visar på att utomhusvistelse medför psykiska såväl som fysiska fördelar. I dagens snabbt växande städer försummas grönområden till fördel för bostäder. READ MORE

 5. 5. Ribersborgsstranden som hälsofrämjande grönområde : hur upplever besökare Ribersborgsstranden?

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Erik Spirén Lindberg; [2021]
  Keywords : hälsofrämjande park och grönmiljö; Patrick Grahns 8 hälsofrämjande karaktärer; strand; upplevelse; health promoting parks and green areas; Patrik Grahn’s 8 perceived sensory dimensions; SLU; beach; experience;

  Abstract : I arbetet undersöks hur besökare upplever Ribersborgsstranden som grönområde. Ribersborgsstranden är anlagd för cirka hundra år sedan. Området definieras som park- och grönområde enligt Malmö stad (2003). Stranden används framförallt för rekreation, fritids- och sociala aktiviteter. READ MORE