Essays about: "urban sewage"

Showing result 1 - 5 of 46 essays containing the words urban sewage.

 1. 1. Urban Flooding in Ljungby Municipality and the Effectiveness of Blue-green Mitigation Measures Using the Software SCALGO Live

  University essay from Lunds universitet/Avdelningen för Teknisk vattenresurslära

  Author : Bayan Taleb; [2021]
  Keywords : Blue-green solutions; climate change; hydraulic modelling; urban flooding.; Earth and Environmental Sciences;

  Abstract : En av konsekvenserna av klimatförändringen är en ökning av extrema regn. Kraftigt regn har blivit vanligare de senaste åren, troligen kommer nederbörden fortsätta att öka under kommande åren, säger forskarna. Den 10 augusti 2020, föll ett kraftigt regn i Ljungby stad som orsakade många översvämningar i privata och publika områden. READ MORE

 2. 2. Regenerativ design vid förtätning av befintliga stadsdelar : möjligheter och svårigheter i fallet Lövholmen

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Anna Lundström; [2021]
  Keywords : regenerativ design; regenerative systems landscapes; förtätning; antropocentrism; ekocentrism; landskapsarkitektur; stadsbyggnadshistoria;

  Abstract : I uppsatsen diskuteras två olika stadsbyggnadsideal som båda har anspråk på ekologisk hållbarhet, det rådande förtätningsidealet och den regenerativa designens visioner om ett stadsbyggande som baseras på ekosystemens cirkulära principer. De två idealen antas utgå från olika teoretiska premisser, det förra ses som sprungen ut ett antropocentriskt perspektiv och det senare ut ett ekocentriskt. READ MORE

 3. 3. The superior option for stormwater management : A case study of Årstafältet

  University essay from KTH/Urbana och regionala studier

  Author : Andreas Lundqvist; [2021]
  Keywords : Stormwater; NBS; conventional drainage system; Sustainable urban drainage systems; Årstafältet;

  Abstract : Dagens dagvattenhantering i urbana områden är inte hållbar vilket resulterar i översvämningar, förfallav naturen och hälsoproblem. Fortsatt urbanisering och klimatförändringar påverkar systemet negativtoch kräver en brådskande förändring. READ MORE

 4. 4. How can Inflow & Infiltration be effectively and sustainably managed? : MCA as a tool for decision support in planning Inflow & Infiltration

  University essay from KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Author : Erika Qvick; [2021]
  Keywords : Inflow and infiltration; stormwater; sewer system; sustainable urban water management; decision support; multicriteria analysis; Tillskottsvatten; dagvatten; avloppssystem; hållbar urban vattenhantering; beslutsstöd; multikriterieanalys;

  Abstract : Inflow and infiltration (I/I) water in the sewer network originates from groundwater, precipitation, seawater as well as over-leakage from drinking water pipes. It is the proportion of water in the sewer system that is not wastewater and causes problems both at the treatment plant as well as in the sewer network. READ MORE

 5. 5. Flood Management in the Kamrangirchar Slum of Dhaka, Bangladesh

  University essay from Lunds universitet/Ekonomisk-historiska institutionen

  Author : Olivia Emelie Kjellgren; [2021]
  Keywords : Flooding; flood management; disaster management; disaster risk reduction; disaster recovery; disaster resilience; disaster preparedness; climate change; livelihood; vulnerability; adaptation; assets; economic insecurity; infrastructure; slum; sewerage networks; sanitation; housing; sustainable development; onion-peel approach; mixed method design; Social Sciences;

  Abstract : A study on the Kamrangirchar slum of Dhaka, Bangladesh has been completed by analyzing literature involving qualitative data, as well as quantitative data using a mixed method research design. The quantitative data from the World Bank (2020) and the UNDP (2020) is provided as background for the research. READ MORE