Essays about: "urban tree selection"

Showing result 1 - 5 of 8 essays containing the words urban tree selection.

 1. 1. The intraspecific drought tolerance of Betula pendula Roth. : ecotypic aptitude as tree selection criteria for the urban landscape

  University essay from SLU/Department of Plant Breeding (from 130101)

  Author : Simon Hannus; [2021]
  Keywords : Betula pendula; clinal variation; drought tolerance; ecosystem services; ecotypes; potential evapotranspiration; turgor loss point; urban forestry; urban resilience; urban tree selection;

  Abstract : The ecosystem services provided by urban trees are substantial contributors to the quality of urban living, and their environmentally regulating capabilities are increasingly regarded as integral in order to efficiently secure urban resilience, by ameliorating the human and material impacts of extreme weather events. However, current trends of urban development presents challenges of how to preserve urban greenery ecosystem functioning, particularly in light of the ongoing climate change; which also has brought forth the importance of taxonomically diverse urban forests, to mitigate risks of catastrophic tree loss associated with these conditions. READ MORE

 2. 2. Exotiska träd och ståndortsförbättring : två modeller för att hantera framtida klimatutmaningar för urban trädanvändning

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Johan Nilsson; [2020]
  Keywords : stadsträd; exotisk; inhemsk; jordförbättring; ekosystemtjänster; invasiv; trädsjukdomar SLU; Sveriges;

  Abstract : I takt med att klimathotet blir allt mer reellt ställs större krav på utformningen av framtidens städer. Högre temperaturer, ökande nederbördsmängder och risken för torka gör att vi tvingas förändra sättet vi ser på stadsutveckling. READ MORE

 3. 3. Utveckling av nyplanterade träd i urban miljö : en studie av trädplanteringar i Hyllie

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Karin Johansson; [2019]
  Keywords : träd; utveckling; kompaktering; urban miljö; vitalitet; etablering; omplantering; tillväxt; platsanalys;

  Abstract : Stadsträd är viktiga inslag i den urbana miljön och bidrar med en rad värden som påverkar människans fysiska, psykiska och sociala hälsa. Våra städer består till stor del av trädstrukturer som bidrar till viktiga ekosystemtjänster i ett föränderligt klimat. READ MORE

 4. 4. Att ersätta det oersättliga : en undersökning av ersättningsträd för paraplyalmarna på Skogskyrkogården

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Anna Frenzel; [2018]
  Keywords : Meditationslunden; paraplyalm; Skogskyrkogården; urvalsmetod för växter; växtkaraktär;

  Abstract : Paraplyalmarna i Meditationslunden är symboliska för Skogskyrkogården, men deras framtid är hotad av almsjukan. Vad skulle hända om man var tvungen att ta bort dem? Hur kan platsens karaktär på bästa sätt bevaras om almarna inte kan vara kvar? Dessa frågor var grunden till denna uppsats vars syfte är att undersöka hur man kan gå tillväga för att hitta lämpliga ersättande trädarter för paraplyalmarna i Meditationslunden. READ MORE

 5. 5. Sociala träd : en idégestaltning av en allé med visuell mångfald i trädkompositionen

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Alexander Alenvall; Hanna Löfstrand; [2017]
  Keywords : allé; blandallé; föryngring; komposition; succession;

  Abstract : Alléer har en flerhundraårig historia i Sverige och är ett viktigt formelement i landskapsarkitekturen. Alléer utgör även en betydande del av de urbana trädbestånden och många städer arbetar för att öka artdiversiteten i dessa trädbestånd. READ MORE