Essays about: "urban wildlife"

Showing result 1 - 5 of 49 essays containing the words urban wildlife.

 1. 1. Influence of garden structure and surrounding landscape on the presence of wildlife in Umeå

  University essay from SLU/Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

  Author : Amanda Andersson; [2021]
  Keywords : urban; habitat selection; urban wildlife; garden; citizen science; Vulpes vulpes; Pica pica; wildlife gardening; wildlife friendly features; vegetation structure; greenspace;

  Abstract : Around the world cities are growing. Expansion and densification often take place at the expense of urban greenspace, the most common habitat for urban wildlife. Even though gardens take up a significant amount of the city's green space, there are no general guidelines on how to manage garden to support local wildlife. READ MORE

 2. 2. A lynx in a sheep's pasture : environmental factors and hunting affecting lynx depredation on domestic sheep in Sweden

  University essay from SLU/Dept. of Ecology

  Author : Marc Velling; [2021]
  Keywords : Lynx lynx; Scandinavia; conservation; human-wildlife conflict; depredation; spatial analysis; survival analysis; protective hunting; carnivore; lethal control;

  Abstract : Large predators have made a return in Europe in the past decades. In Scandinavia, the Eurasian Lynx (Lynx lynx) has expanded its distribution further south and recolonized past areas. Due to the recolonization, lynx management has become part of the public discourse in Sweden. One factor of this discourse is depredation on domestic sheep. READ MORE

 3. 3. Domestic cats’ effect on urban wildlife : using citizen science and camera traps

  University essay from SLU/Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

  Author : Kajsa Johansson; [2021]
  Keywords : domestic cat; Felis catus; camera traps; citizen science; visitation frequency;

  Abstract : Europe has transformed from areas dominated by agricultural and rural to gradually becoming urban communities. With the development in urban and suburban areas, more non-native species have increased, especially domestic species, about 25% of all Swedish households obtain one or more cats. READ MORE

 4. 4. Skapa slåtterängar : en jämförande studie om etablering och skötsel

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Emil Wallin; Agnes Hofmann; [2021]
  Keywords : slåtteräng; etablering; pluggplantor; frösådd; äng; urban äng; ; slåtter; skötsel; Hay meadow; establishment; plug plant; seed sowing; meadow; urban meadow; hay;

  Abstract : Den biologiska mångfalden i vår natur minskar och ängsmarkerna som förr var en stor del av vårt jordbruk har försvunnit till följd av mer effektiva odlingsmetoder. Detta har resulterat i att insekter, vildbin och andra pollinatiörer, som även förser oss människor med mat, försvinner allt snabbare. READ MORE

 5. 5. Vägsaltets påverkan på närliggande vegetation, mark samt närliggande slitlager

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Jakob Frängsmyr; Stina Nilsson; [2020]
  Keywords : vägsalt; struktur; halkbekämpning; jord; lignoser; påverkan;

  Abstract : Syftet med detta arbete är att göra en litteraturstudie och sammanställa fakta om hur vägsalt (NaCl, natriumklorid) påverkar vår stadsmiljö samt att få en överblick hur vegetation, slitlager och markytor i närheten av saltbehandlade vägar påverkas av den höga saltningsintensiteten. I arbetet ingår också en kartläggning av vilka andra alternativ och metoder till salt som provats för att eventuellt kunna vara likvärdiga eller bättre i sin funktion och inte vara lika skadliga som salt är för miljön. READ MORE