Essays about: "utomhusmiljö"

Showing result 1 - 5 of 38 essays containing the word utomhusmiljö.

 1. 1. Dagsljus som landskapsarkitektoniskt designelement

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Maja Henoch; Sanna Säfström; [2018]
  Keywords : dagsljus; naturligt ljus; immaterial; immaterialitet; dagsljusdesign; designelement;

  Abstract : I detta examensarbete undersöks dagsljus utifrån flera olika perspektiv genom litteraturstudier, fältstudier och konceptutveckling med målet att finna relevanta kopplingar till landskapsarkitekturen. De frågor vi söker svar på genom uppsatsen berör dags ljusets egenskaper och upplevelsevärden som landskaps arkitektoniskt designelement i en urban kontext. READ MORE

 2. 2. Local positioning system for mobile robots using ultra wide-band technology

  University essay from KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Author : Filip Lensund; Mikael Sjöstedt; [2018]
  Keywords : ultra wide-band; UWB; localization; positioning; outdoor positioning; multilateration; reversed multilateration;

  Abstract : This thesis explores the possibility of using ultra wideband technology to localize anoutdoor mobile robot. More explicitly, this project focuses on the multilaterationproblem where the topology of the static reference anchors are changed. READ MORE

 3. 3. Ut och Lek! : ett idéförslag för Brännans förskolegård vid Norrlandskusten

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Frida Viksten; [2018]
  Keywords : förskolegård; förskola; lek; barns utomhusmiljö; gestaltningsförslag;

  Abstract : Examensarbetets syfte är att skapa ett idéförslag som visar hur en förskolegård längs Norrlandskusten kan gestaltas för att stimulera barns allsidiga utveckling och välbefinnande. Gestaltningen utgår från Brännans förskolegård i Skellefteå och ska vara ett inspirerande exempel på hur utomhusverksamheten kan förhålla sig till de klimatförutsättningar som råder i kommunen. READ MORE

 4. 4. Ekosystemtjänster och grön infrastruktur i urban miljö : exempel från New York

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Alexander Ivarsson; [2018]
  Keywords : ekosystemtjänster; grön infrastruktur; urbanisation; luftföroreningar; buller; hälsa; dagvattenhantering; hållbar stadsutveckling; stadsparker; utomhusmiljö;

  Abstract : Urbaniseringen vi ser runt om i städerna idag är en global trend som påverkar utformningen av stadsmiljön. Vad kan vi göra för att minska utsläpp av miljöfarliga ämnen och sänka bullernivåerna i staden? På vilket vis påverkas ekosystemtjänsterna och hur bidrar de till en hållbar stadsutveckling? I den förtätade staden är grön infrastruktur en annan viktig källa till att skapa attraktiva och hållbara samhällen. READ MORE

 5. 5. Automatic Volume Estimation Using Structure-from-Motion Fused with a Cellphone's Inertial Sensors

  University essay from Linköpings universitet/Datorseende

  Author : Marcus Fallqvist; [2017]
  Keywords : Computer vision; Volume Estimation; Structure-from-motion; Space Carving; 3D Reconstruction; Point Cloud; OpenCV; OpenMVG; Senor Fusion; Scale Estimate; Video; Tracking; IMU; Camera;

  Abstract : The thesis work evaluates a method to estimate the volume of stone and gravelpiles using only a cellphone to collect video and sensor data from the gyroscopesand accelerometers. The project is commissioned by Escenda Engineering withthe motivation to replace more complex and resource demanding systems with acheaper and easy to use handheld device. READ MORE