Essays about: "utvecklingsprojekt"

Showing result 11 - 15 of 67 essays containing the word utvecklingsprojekt.

 1. 11. Hälsofrämjande parkdesign : en fallstudie genom deltagande aktionsforskning vid evidensbaserad planering och utveckling av en offentlig hälsopark i Täby

  University essay from SLU/Department of People and Society

  Author : Anna Åshage; [2020]
  Keywords : hälsopark; hälsofrämjande design; hälsofrämjande miljökvaliteter; evidensbaserad design; samhällsutveckling; deltagande aktionsforskning; kulturella ekosystemtjänster; Quality Evaluation Tool; Percieved Sensory Dimensions;

  Abstract : Forskning kring den betydelse utformningen av vår fysiska och psykosociala miljö har för vårt välmående och för att bidra till att skapa goda miljöförutsättningar för ökad hälsa är ett forskningsområde med växande evidens. Samtidigt som våra urbana livsmiljöer växer och förtätas så minskar och begränsas samtidigt nära tillgång till att vistas i naturmiljöer som har positivt effekt för vårt fysiska och mentala välmående. READ MORE

 2. 12. Bankrolling Adverse Human Rights Impact in Development Projects - A study of the role and responsibilities of international financial institutions with respect to human rights in the development finance context and the implications of using intermediary commercial banks

  University essay from Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Author : Paulina Wästerlund; [2019]
  Keywords : public international law; international human rights law; international financial institutions; commercial banks; development finance; Law and Political Science;

  Abstract : Den ökade andelen kapital som riktas mot hållbar utveckling genom att med offentliga medel frigöra privata investeringar i utvecklingsprojekt genomförda av privata aktörer kan, vid en första anblick, verka som ett framgångsrikt resultat av mobiliseringen av nödvändiga finansiella medel för att uppnå Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen. Inkluderingen av den privata sektorn att bidra till, och lösa, samhällsutvecklingsfrågor med offentliga medel har emellertid haft uppenbara konsekvenser i form av en ökad risk för skadlig inverkan på mänskliga rättigheter, och har tydliggjort ett hålrum i möjligheterna till ansvarsutkrävande, eftersom privata institutioner är verksamma inom andra operativa och rättsliga system än offentliga internationella institutioner. READ MORE

 3. 13. ”Det blir ringar på vattnet hela vägen” : en studie av Leaders mervärden och synergieffekter i utvecklingsprojekt

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Hanna Wickström; [2019]
  Keywords : Leader; Leadermetoden; mervärde; synergieffekt; Leader Nedre Dalälven; community; social tillit;

  Abstract : Leader har varit EU:s metod för att utveckla landsbygden i 20 års tid genom att låta lokala krafter förvalta pengarna där de lokala ser att det behövs för en utveckling. Varje programperiod inom Leader för med sig både positiva och negativa förändringar som de lokala krafterna måste anpassa sig till. READ MORE

 4. 14. Quality Management and process development from scratch: Improving laboratory capabilities in Assam, India

  University essay from

  Author : Linda Nilsson; [2019]
  Keywords : culture; efficiency; process map; project management; project process; SLMTA; total quality management; world bank; workshop; effektivitet; kultur; offensiv kvalitetsutveckling; processkartläggning; projekt process; projektledning; SLMTA; världsbanken; workshop;

  Abstract : During the past ten years, the foreign direct investment in India has increased with 1828 percent which has led to more projects being initiated in India to improve the livestock industry. The World Bank is the foremost entity in such investments and an issue arises when translating western theories for project management in new cultures. READ MORE

 5. 15. Dispelling inertia towards behavior-driven development : An assessment tool for development practice readiness

  University essay from KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Author : Agnes Petäjävaara; [2019]
  Keywords : Agile; Autonomous team; BDD; Behavior-driven development; Development practice; Inertia; Self-assessment; Agil; Autonoma team; BDD; Beteendedrivenutveckling; Motstånd; Självutvärdering; Utvecklingsmetodik;

  Abstract : Behavior-driven development (BDD) is a development practice focusing on behaviors and requirements from users and stakeholders. It is designed to develop behaviors which contribute directly to system outcomes. READ MORE