Essays about: "värdefull natur"

Showing result 1 - 5 of 19 essays containing the words värdefull natur.

 1. 1. Developing services based on Artificial Intelligence

  University essay from Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Author : Marcus Karlsson; [2019]
  Keywords : Artificial intelligence; AI; AI service development; AI development challenges; AI development process framework; Industrial AI services.; Artificiell intelligens; AI; AI tjänsteutveckling; AI utvecklingsutmaningar; AI utvecklingsprocess; Industriella AI tjänster;

  Abstract : This thesis explores the development process of services based on artificial intelligence (AI) technology within an industrial setting. There has been a renewed interest in the technology and leading technology companies as well as many start-ups has integrated it into their market offerings. READ MORE

 2. 2. Hållbara produktionssystem i bostadsnära natur : ett gestaltningsförslag där odling integreras i rekreativ naturpark

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Rebecca Eriksson; [2019]
  Keywords : permakultur; skogsjordbruk; skogsträdgård; odlingssystem; produktionssystem; urban odling; bostadsnära natur; rekreation;

  Abstract : Det här examensarbetet syftar till att undersöka hur odlingssystem kan integreras i bostadsnära naturområden. Naturområden utgör viktiga stadsbyggnadselement i växande städer. READ MORE

 3. 3. Ekosystemtjänster och grön infrastruktur i urban miljö : exempel från New York

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Alexander Ivarsson; [2018]
  Keywords : ekosystemtjänster; grön infrastruktur; urbanisation; luftföroreningar; buller; hälsa; dagvattenhantering; hållbar stadsutveckling; stadsparker; utomhusmiljö;

  Abstract : Urbaniseringen vi ser runt om i städerna idag är en global trend som påverkar utformningen av stadsmiljön. Vad kan vi göra för att minska utsläpp av miljöfarliga ämnen och sänka bullernivåerna i staden? På vilket vis påverkas ekosystemtjänsterna och hur bidrar de till en hållbar stadsutveckling? I den förtätade staden är grön infrastruktur en annan viktig källa till att skapa attraktiva och hållbara samhällen. READ MORE

 4. 4. Gränslandet mellan staden och den värdefulla naturen : ett gestaltningsförslag för Södra Ormesta parken

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Anders Lind; [2017]
  Keywords : landskapsarkitektur; värdefull natur; naturreservat; stadsplanering; fysisk planering; ekologi; park; gestaltning;

  Abstract : I en tid av bostadsbrist byggs det i våra städer i en takt som vi inte sett på väldigt länge. Staden förtätas och den yttre stadsgränsen skjuts längre ut närmare landsbygden. I Örebro finns det flera naturområden som ligger i stadens randzon och som påverkas av stadens expansion. READ MORE

 5. 5. Rekreation i trädbeklädd våtmark : ett gestaltningsförslag som flätar samman människa och natur

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Frida Frogsjö; Julia Hellström; [2017]
  Keywords : ekosystemtjänster; rekreation; sumpskog; trädbeklädd våtmark; våtmark;

  Abstract : I denna kandidatuppsats studeras hur man från ett landskapsarkitektoniskt perspektiv kan gestalta för rekreation på en ekologiskt värdefull plats. Syftet är att visa hur en ekologiskt värdefull trädbeklädd våtmark kan kombineras med rekreation. READ MORE