Essays about: "värdefull natur"

Showing result 1 - 5 of 18 essays containing the words värdefull natur.

 1. 1. Hållbara produktionssystem i bostadsnära natur : ett gestaltningsförslag där odling integreras i rekreativ naturpark

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Rebecca Eriksson; [2019]
  Keywords : permakultur; skogsjordbruk; skogsträdgård; odlingssystem; produktionssystem; urban odling; bostadsnära natur; rekreation;

  Abstract : Det här examensarbetet syftar till att undersöka hur odlingssystem kan integreras i bostadsnära naturområden. Naturområden utgör viktiga stadsbyggnadselement i växande städer. READ MORE

 2. 2. Ekosystemtjänster och grön infrastruktur i urban miljö : exempel från New York

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Alexander Ivarsson; [2018]
  Keywords : ekosystemtjänster; grön infrastruktur; urbanisation; luftföroreningar; buller; hälsa; dagvattenhantering; hållbar stadsutveckling; stadsparker; utomhusmiljö;

  Abstract : Urbaniseringen vi ser runt om i städerna idag är en global trend som påverkar utformningen av stadsmiljön. Vad kan vi göra för att minska utsläpp av miljöfarliga ämnen och sänka bullernivåerna i staden? På vilket vis påverkas ekosystemtjänsterna och hur bidrar de till en hållbar stadsutveckling? I den förtätade staden är grön infrastruktur en annan viktig källa till att skapa attraktiva och hållbara samhällen. READ MORE

 3. 3. Gränslandet mellan staden och den värdefulla naturen : ett gestaltningsförslag för Södra Ormesta parken

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Anders Lind; [2017]
  Keywords : landskapsarkitektur; värdefull natur; naturreservat; stadsplanering; fysisk planering; ekologi; park; gestaltning;

  Abstract : I en tid av bostadsbrist byggs det i våra städer i en takt som vi inte sett på väldigt länge. Staden förtätas och den yttre stadsgränsen skjuts längre ut närmare landsbygden. I Örebro finns det flera naturområden som ligger i stadens randzon och som påverkas av stadens expansion. READ MORE

 4. 4. Rekreation i trädbeklädd våtmark : ett gestaltningsförslag som flätar samman människa och natur

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Frida Frogsjö; Julia Hellström; [2017]
  Keywords : ekosystemtjänster; rekreation; sumpskog; trädbeklädd våtmark; våtmark;

  Abstract : I denna kandidatuppsats studeras hur man från ett landskapsarkitektoniskt perspektiv kan gestalta för rekreation på en ekologiskt värdefull plats. Syftet är att visa hur en ekologiskt värdefull trädbeklädd våtmark kan kombineras med rekreation. READ MORE

 5. 5. Hur kan man arbeta för att främja biologisk mångfald på kyrkogårdar? : fallstudier av två kyrkogårdsmiljöer

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Anette Larsson; [2017]
  Keywords : biologisk mångfald; biotop; livsmiljö; kyrkogård; kyrkogårdsförvaltning;

  Abstract : Biologisk mångfald är avgörande för att ekosystem ska fungera och kunna leverera de ekosystemtjänster som efterfrågas i vårt samhälle och som gör nytta för oss människor. Sverige har genom FN:s Konvention för biologisk mångfald åtagit sig att bevara och nyttja den biologiska mångfalden på ett hållbart sätt och ”Ett rikt växt- och djurliv” är sedan 2005 ett av Riksdagens 16 nationella miljökvalitetsmål. READ MORE