Essays about: "värden"

Showing result 1 - 5 of 1242 essays containing the word värden.

 1. 1. Lyftet : från flygplats till stadsdelspark

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Sofie Taylor; [2021]
  Keywords : landskapsarkitektur; gestaltning; park; tävlingsförslag; tri-valent design; rekreation;

  Abstract : Detta arbete visar hur en flygplats kan omgestaltas till en stadsdelspark med målet att ge platsen en identitet och där befintliga kvaliteter kombineras med sociala, ekologiska och estetiska värden. Gestaltningen genomförs inom ramen av den internationella idétävlingen Malmi flygplatspark, där avsikten är att komma med nya innovativa sätt att omgestalta den nedlagda flygplatsen till en stadsdelspark. READ MORE

 2. 2. Evaluating Temporal Decoupling in a Virtual Platform

  University essay from KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Author : Jinju Joy; [2021]
  Keywords : Virtual platform; temporal decoupling; global quantum; context switches.; Virtuell plattform; tidsmässig frikoppling; globalt kvantum; trådbyten.;

  Abstract : To capture the market in the field of SoC, the companies have to launch their product ahead of their competitors. Virtual platforms allow the building and testing of software before the hardware is available, so the hardware and software development can take place in parallel and reduce the time to market. READ MORE

 3. 3. The Guardian Forest : sacred trees and ceremonial forestry in Japan

  University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Author : Oscar Nilzén; [2021]
  Keywords : sacred forests; shrine; Japan; religion; forest management;

  Abstract : Forests have played a major role in the development of human society across the world. It is therefore no surprise that a natural resource which is such an integral part of human life gave rise to religious beliefs, superstition and notions of the supernatural in connection to trees. READ MORE

 4. 4. A comparison of binaural recordings performed in six different room configurations

  University essay from Lunds universitet/Teknisk akustik; Lunds universitet/Institutionen för byggvetenskaper

  Author : Denice Perkhed; [2021]
  Keywords : Binaural recordings; absorbtion coefficient; reverberation time; anechoic chamber; listening test; Psychoacoustics; Technology and Engineering;

  Abstract : Children in Swedish preschools are exposed to high noise levels that can cause hearing damage or voice related problems among both teachers and students, this since they have to raise their voice in order to make themselves heard in a noisy environment. Because of this it is of interest to be able to predict the sound environment in preschools. READ MORE

 5. 5. Skyfallsanpassning av bostadsnära miljö : ett gestaltningsarbete av området kring Stjärnhusen i Malmö

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Marta Karlström; [2021]
  Keywords : skyfall; skyfallshantering; hållbar dagvattenhantering; multifunktionella ytor;

  Abstract : Den 31 augusti 2014 föll ett skyfall i Malmö som vid mättillfället var det största regn sedan mätningar påbörjades i slutet av 1800-talet. Skyfallet beräknades ha en återkomsttid på över 200 år och orsakade översvämningar i stora delar av Malmö. READ MORE