Essays about: "värderingar"

Showing result 1 - 5 of 277 essays containing the word värderingar.

 1. 1. Värderingar och ideal i planering och gestaltning av utemiljöer vid nyanläggning av stadsdelar – nu och då : en jämförelse av miljonprogrammets och dagens landskapsarkitekturs värderingar och ideal vid anläggning av stadsdelarna Gottsunda och Rosendal i Uppsala

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Albert Jonsson; [2022]
  Keywords : Miljonprogrammet; modern stadsplanering; värderingar; ideal; jämförelse;

  Abstract : Behovet av bostäder kommer och går och har krävt och kräver nybyggnation vilket i sin tur kräver nya utemiljöer för de boende. Två tider av bostadsunderskott är miljonprogrammet som bemötts med kritik och samtiden som inte heller påstås vara felfri. READ MORE

 2. 2. Värderingar som styr den fysiska planeringen i fjällmiljö : en jämförelse mellan Rödkullens planprogram och miljökvalitetsmålet Storslagen fjällmiljö

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Vera Lundqvist; Olivia Persson; [2022]
  Keywords : Storslagen fjällmiljö; fjällen; rennäring; turism; fysisk planering; värderingar;

  Abstract : De svenska fjällområdena med dess vidsträckta landskap och unika artsammansättning hotas av framtidens klimatförändringar, vilka väntas medföra en förlust av befintliga livsmiljöer. Fjällmiljön hotas även av ett ökat intresse för exploatering. READ MORE

 3. 3. Books & Bricks : a case study on the role of media in library design

  University essay from Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Author : Katharina W M de Burger; Elin Olsson; [2022]
  Keywords : Library design; library interior layout; media technologies; material media theory; actor network theory; post humanism; case study;

  Abstract : Syfte: Syftet med denna uppsats är att illustrera vilka effekter olika medietyper och medieteknologier har på biblioteksutformning samt på vilket sätt. Detta undersöks genom två grupper av frågeställningar där den ena fokuserar på medieteknologier som en aktör i ett nätverk och den andra hänvisar till medieteknologiers placering och effekten därav. READ MORE

 4. 4. Plants for everyone : prospects of upscaling consumption of plant-based protein products

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Clara Landsbo; [2022]
  Keywords : plant-based protein products; consumption; lifeworld; discourse; habit; culture; motivation;

  Abstract : A change towards a more sustainable food consumption is necessary in order to mitigate climate change. Changing diets and preferences from animal-based to plant-based has a great potential to reduce impact on the environment. However, this requires action in both local and global contexts. READ MORE

 5. 5. Vegetation som social konstruktion : en kritisk granskning av värderingar och föreställningar om ordning och oordning vid omvandling av industriområdet Librobäck

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Kerstin Lindberg; Emma Nygren; [2022]
  Keywords : fysisk planering; förtätning; industrimiljö; vegetation; urban ekologi; biologisk mångfald; värderingar; föreställningar; social konstruktion; ordning och oordning; dikotomi; anomali; metafor;

  Abstract : Urbanisering är ett hot mot biologisk mångfald. När vi människor försämrar eller förstör ekosystem hotas allt liv på jorden. Vårt utnyttjande av naturresurser och ekosystem utgår ifrån modernitetstankar som grundar sig i en dualistisk uppdelning mellan natur och kultur. READ MORE