Essays about: "värdetillväxt"

Showing result 1 - 5 of 7 essays containing the word värdetillväxt.

 1. 1. Skattning av skogsbestånds kapitalförräntning – utifrån Skogliga grunddata

  University essay from SLU/Dept. of Forest Resource Management

  Author : Henrik Wikman; [2019]
  Keywords : avkastning; direktavkastning; ekonomi; investering; kapitalförräntning; lönsamhet; risk; räntabilitet; slutavverkning; skattning; skog; skogliga grunddata; virke; värdetillväxt;

  Abstract : Ett skogsbestånds monetära virkesproduktionsvärde kan beräknas som bruttointäkt minus avverkningskostnad. Såväl bruttointäkt som avverkningskostnad beror på skogstillståndet; främst beståndets volym per arealenhet, medelstammens volym och virkeskvaliteten. READ MORE

 2. 2. Skogsvårdsstöd : växande eller igenväxande skogar?

  University essay from SLU/Dept. of Forest Economics

  Author : Per Wictorin; [2019]
  Keywords : preferenser; skogspolitik; skogsvård; styrmedel; instruments; forest politics; preferences; silviculture;

  Abstract : Svensk skog täcker cirka 70 % av landytan och utgör en viktig del av landets sysselsättning, produktionsvärde och kompensation för global uppvärmning. Skogen erbjuder en mångfald av värden såsom klimatsmarta råvaror och produkter. Ett röjningsbehov råder primärt hos landets privata enskilda skogsägare. READ MORE

 3. 3. Utformning av skogsägarstrategier hos Norra Skogsägarna med hjälp av Heureka PlanWise

  University essay from SLU/Dept. of Forest Resource Management

  Author : Elinor Österhult Brehmer; [2016]
  Keywords : privatskogsägare; Heureka PlanWise; målformulering; strategier; skogsbruksplan;

  Abstract : Rådgivningen som skogsföretagen erbjuder enskilda skogsägare håller på att förändras. Det är inte längre lika aktuellt att erbjuda subjektiva bedömningar av hur skogen bör skötas, istället börjar man se mer till skogsägarens egna mål med skogen. READ MORE

 4. 4. Lantbrukets kapitalanskaffning : lånefinansiera eller avverka skog i förtid?

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Linus Andersson; Martin Säfström; [2013]
  Keywords : avverkning; lånefinansiera; kapitalanskaffning; självfinansiering; investering;

  Abstract : Investeringar krävs för att lantbruksföretagaren ska ha en möjlighet att följa utvecklingen och möjliggöra effektiviseringar i det dagliga arbetet på gården. För investeringar krävs kapital och ofta är lantbrukets investeringar kapitalkrävande. READ MORE

 5. 5. Vill unga skånska lantbrukare växa?

  University essay from SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

  Author : Jonas Granlöv; [2011]
  Keywords : tillväxt; unga lantbrukare; unga företagare;

  Abstract : I Sverige minskar ständigt antalet lantbruksföretag, från mitten av 70-talet fram tills idag har sysselsättningen och realt produktionsvärde sjunkit med ungefär 2% årligen medan konsumtionsvärde och producerad mängd har stigit. LRF har mot bakgrund av det tagit initiativ till en Livsmedelsstrategi för att försöka vända den negativa utvecklingen vilket inspirerade mig till detta ämnesval för uppsats. READ MORE