Essays about: "växtbädd"

Showing result 1 - 5 of 15 essays containing the word växtbädd.

 1. 1. Växtsubstrat för en hållbar stad

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Elias Gabrielsson; Victor Stål; [2020]
  Keywords : växtsubstrat; pimpsten; biokol; växtbädd; skelettjord; kompaktering; vattenhållande förmåga;

  Abstract : Syftet med arbetet är att undersöka två befintliga växtsubstratsystem som används för perenner och lignoser i urbana miljöer. Detta görs i syfte med att städerna utvecklas och förtätas i en allt snabbare takt. Förtätade städer kräver fler nya och innovativa gröna lösningar för att uppnå kvalitativa resultat. READ MORE

 2. 2. Vitalisering med biokol i urbana växtbäddar : befintliga tekniker på marknaden som kan implementeras

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Björn Skålberg; Jacob Stenlund; [2020]
  Keywords : biokol; biochar; växtbädd; pyrolys; jordförbättring; vitalisering;

  Abstract : Biokol är en produkt med högt kolinnehåll. Upptäckten av biokol “Terra preta” kommer från Sydamerika där biokol var en restprodukt som visade sig ha mycket positiva effekter på växtligheten. READ MORE

 3. 3. Planering av förebyggande åtgärder i hårdgjord miljö för att undvika kostsamma översvämningar

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Karin Israelsson Mace; [2019]
  Keywords : green infrastructure; divert; storm water; impermeable surface; flood; skyfall; skyfallskartering; dagvattenhantering; hårdgjorda ytor; översvämning; växtbädd; vattenmagasin; fördröjning;

  Abstract : Regn och översvämningar vid regn är ett problem som adresseras i allt fler kommuner. Detta arbete handlar om några av de utmaningar vi står inför när åtgärder ska planeras för att undvika översvämningar i tätorter. READ MORE

 4. 4. Att leda dagvatten till trädgropar i staden

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Rebecka Brinck; [2019]
  Keywords : dagvatten; gatuträd; växtbädd; skelettjord;

  Abstract : Träd i stadsmiljö utsätts för flera faktorer som påverkar dem negativt och sänker deras vitalitet. En av faktorerna är brist på vatten. Samtidigt fortsätter de hårdgjorda ytorna i städerna att breda ut sig, vilket också ökar mängden dagvatten som inte kan infiltreras. READ MORE

 5. 5. Dagvattenhantering med träd och kolmakadam

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Marta Karlström; [2019]
  Keywords : biokol; kolmakadam; dagvattenhantering; stadsträd;

  Abstract : Klimatförändringar tros öka risken för översvämningar och plötsliga skyfall i Sverige. Detta i kombination med att allt fler ytor i städer är hårdgjorda och att VA-ledningar avsedda för dagvatten är underdimensionerade gör dagvattenhantering till en viktig fråga i planeringen av städer. READ MORE