Essays about: "växtförslag"

Showing result 1 - 5 of 11 essays containing the word växtförslag.

 1. 1. Solens betydelse för skörd i den ätliga trädgården

  University essay from SLU/Department of Agricultural Biosystems and Techology

  Author : Sandra Persson; [2019]
  Keywords : solljus; ljus; ljuskvalitet; fotobiologiska processer; ekologiska anpassningar; ätliga växter; ätliga perenner; ätlig trädgård; växtförslag;

  Abstract : New sustainable cultivation systems are on the rise where edible perennial plants play a central role. The interest in growing food for the household has increased, perhaps as an effect of increased distrust of food production and a desire to do something good in a climate-threatened world. READ MORE

 2. 2. UÅ : växtförslag på skuggtoleranta lignoser för Umeå

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Sofia Hellbom; [2019]
  Keywords : skuggtolerans; härdighet; urban miljö; förtätning; gatuträd; SLU;

  Abstract : When large parts of Umeå burned down in 1888, birches were planted along the city's streets to prevent the spread of fires and even today there are many birches planted in the city. That is why Umeå is also known as the city of birches. Today, a densification process is under way in Umeå, which will affect the light supply in certain places. READ MORE

 3. 3. Smyckeskrinet : en gestaltning av arbetsområdet i Uppsala Stadsträdgård

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Lina Fackel; [2018]
  Keywords : landskapsarkitektur; stadspark; design; stadsutveckling; grönytor; helhet; sammanhang; park;

  Abstract : I en allt tätare stadsmiljö ställs högre krav på de grönytor som finns, samtidigt som de också får utstå ett högre tryck. De urbana parkerna är betydelsefulla inte bara för den biologiska mångfalden, men också för människors hälsa. Det här arbetet är ett gestaltningsförslag för en del av Uppsala Stadsträdgård. READ MORE

 4. 4. Blommor och bin : växtföljder som gynnar pollinatörer i köksträdgården

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Rebecka Östlund; [2018]
  Keywords : biväxter; dragväxter; pollinatörer; växtföljd; odlingssystem; biologisk mångfald; biodiversitet; gröngödsling; förfrukt; ekologisk odling;

  Abstract : Denna litteraturstudie visar att tillämpning av en varierad växtföljd kan användas som verktyg för att uppnå andra- eller fler mål än att ge största möjliga skörd. Det övergripande målet med denna studie var att på ett naturligt sätt föra in blommande växter som gynnar pollinatörer i köksträdgårdens växtföljd. READ MORE

 5. 5. Växtanvändning för fluktuerande vattennivåer i Dagvattenparken

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Isa Hilldetun; [2017]
  Keywords : dagvattenhantering; översvämningsproblematik; växtval; naturlik skogsplantering; vegetationsbyggnad; våtmark;

  Abstract : Forskning tyder på att med en utveckling mot ett allt varmare och våtare klimat kan vi vänta oss att det kommer bli allt vanligare med extrema regn. Att använda dagvatten som en positiv resurs i staden kan ge rekreativa, miljömässiga och pedagogiska värden, kan bidra till den biologiska mångfalden med en ökad flora och fauna, liksom spela en estetisk roll när vi utformar stadens rum. READ MORE