Essays about: "växtförslag"

Showing result 1 - 5 of 14 essays containing the word växtförslag.

 1. 1. Gestaltningsförslag av utemiljö vid Villa Roos Park : med stöd av evidensbaserad design i vårdsammanhang

  University essay from SLU/Department of People and Society

  Author : Åsa Nilsson; [2020]
  Keywords : bekväm design; evidensbaserad design; hälsoträdgård; salutogens; sinnesträdgård; stimulerande design; terapeutisk trädgård; trädgård i vård;

  Abstract : I det här examensarbetet undersöks hur en avgränsad del av utemiljön vid Vardaga Villa Roos Park (i regi av omsorgsföretaget Vardaga, fortsättnings vis benämnt Villa Roos Park), ett särskilt boende för personer med demenssjukdom, kan utvecklas med stöd av EBD, evidensbaserad design av utemiljöer i vårdsammanhang (Bengtsson et al., 2018). READ MORE

 2. 2. First we shape the cities, then the cities shape us : en kvalitativ fallstudie med gestaltning av en torgyta i Haag

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Cecilia Karlsson; [2019]
  Keywords : urban grönska; gestaltning; gestaltningsförslag; offentliga rummet; offentlig miljö; stadsmiljö; torg; grönstruktur; landskapsarkitektur; urban green; design; design idea; public space; urban environment; city environment; square; green structure; landscape architecture;

  Abstract : Vad kännetecknar en trivsam och människovänlig offentlig plats i stadsmiljö och hur kan torget Westlandseplein i Haag gestaltas utifrån vad som framkommer i studien? Det är frågeställningarna som undersökts i det här kandidatarbetet. En stor del av arbetets fokus ligger på att gestalta en specifik plats, torget Westlandseplein i nederländska Haag. READ MORE

 3. 3. Solens betydelse för skörd i den ätliga trädgården

  University essay from SLU/Department of Agricultural Biosystems and Techology

  Author : Sandra Persson; [2019]
  Keywords : solljus; ljus; ljuskvalitet; fotobiologiska processer; ekologiska anpassningar; ätliga växter; ätliga perenner; ätlig trädgård; växtförslag;

  Abstract : New sustainable cultivation systems are on the rise where edible perennial plants play a central role. The interest in growing food for the household has increased, perhaps as an effect of increased distrust of food production and a desire to do something good in a climate-threatened world. READ MORE

 4. 4. UÅ : växtförslag på skuggtoleranta lignoser för Umeå

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Sofia Hellbom; [2019]
  Keywords : skuggtolerans; härdighet; urban miljö; förtätning; gatuträd; SLU;

  Abstract : When large parts of Umeå burned down in 1888, birches were planted along the city's streets to prevent the spread of fires and even today there are many birches planted in the city. That is why Umeå is also known as the city of birches. Today, a densification process is under way in Umeå, which will affect the light supply in certain places. READ MORE

 5. 5. Klimatanpassa ditt dagvatten : hur gör man det mer attraktivt för företag att själva vilja ta hand om sitt dagvatten?

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Eva Karlsson; Sofie Larsson; [2019]
  Keywords : dagvattenhantering; stormwater management; grönblå infrastruktur; regnbäddar; fördröjning; skyfall; hårdgjorda ytor; föroreningar; klimatanpassning; växtförslag till regnbäddar; inhemskt växtmaterial; infiltration; inspiration till öppna dagvattenlösningar;

  Abstract : Dagvattenhantering är ett hett ämne år 2019. Återkommande problem som översvämningar och badförbud i samband med kraftigare skyfall är ett faktum. Många kommuners dagvattensystem är underdimensionerade, men att lägga ner större rör är orealistiskt. READ MORE