Essays about: "växtkomposition"

Showing result 1 - 5 of 18 essays containing the word växtkomposition.

 1. 1. Inhemskt i trädgården : om möjligheterna att använda den inhemska floran i trädgården

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Ylva Winbäck; [2022]
  Keywords : Inhemska växter; vilda växter; biologisk mångfald; ekosystem; ekosystemtjänster; genetisk variation; trädgård; växtkomposition; växtlista;

  Abstract : Många insekter är utvecklade tillsammans med den lokala floran och bidrar med viktiga ekosystemtjänster såsom pollinering. Fjärilarnas larver är utvecklade till att äta från vissa inhemska växter även om de fullvuxna fjärilarna kan ta nektar från ett större antal arter, däribland exotiska växter. READ MORE

 2. 2. Metoder för växtkomposition : en redogörelse av komponenter och metoder bakom skapandet av perennrabatter

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Hanna Blomstrand; [2021]
  Keywords : planting design; växtkomposition; perennial planting; perennial planting design; perennplantering;

  Abstract : Det här arbetet handlar om växtkomposition. Syftet är att identifiera vilka de viktigaste komponenterna i en rabatt är. Finns det gemensamma synsätt kring vilka former växterna har och vilka som är viktigast? Dessutom utreds vilka planteringsmetoder som används och hur de används vid planering av en växtkomposition. READ MORE

 3. 3. Buskar : användning i offentliga planteringar

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Pernilla Fridberg; [2020]
  Keywords : buskar; artdiversitet; diversitet; artrikedom; gestaltning; offentliga miljöer; succession; beskärning; skötsel; värden; säsongsvariationer; växtkomposition; upplevelsevärden; succession; dynamik; konkurrensstrategi; shrubs; species diversity; biodiversity; design proposal; public environment; succession; pruning; management; values; season variations; plant composition; composition principles; experience value;

  Abstract : Idag används buskar framförallt i monotona samplanteringar där de betraktas som byggda element, synonyma med betong. Succession, dynamik och konkurrensstrategier har haft ingen eller mycket liten del i planeringen av gröna miljöer. READ MORE

 4. 4. Semi-extensiva gröna tak i urban miljö : växtkombinationer för växtbäddar med begränsat substrat

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Elin Wiström Bolding; [2020]
  Keywords : gröna tak; semi-extensiva gröna tak; växtkomposition; ståndort; green roofs; semi-extensive green roofs; planting design;

  Abstract : Det här arbetet handlar om semi-extensiva gröna tak. I en tid där förtätning av staden där ofta de gröna miljöerna bebyggs är ett av de vanligare alternativen att lyfta upp en del av de miljöerna på taken. READ MORE

 5. 5. Blandalléer i stadsmiljö : två konceptuella gestaltningsförslag för en arboretumallé längs Torsgatan i Stockholm

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Jesper Karlsson; [2019]
  Keywords : arboretumallé; blandallé; diversitet; stadsträd; trädbestånd;

  Abstract : Idag hotas stadens träd av stundande sjukdomar och epidemier och det är osäkert vilka arter som kommer drabbas. En mångfald av trädarter är av vikt för att höja motståndskraften i stadens trädbestånd och därmed säkra förekomsten av träd i staden. READ MORE