Essays about: "växtkomposition"

Showing result 1 - 5 of 15 essays containing the word växtkomposition.

 1. 1. Buskar : användning i offentliga planteringar

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Pernilla Fridberg; [2020]
  Keywords : buskar; artdiversitet; diversitet; artrikedom; gestaltning; offentliga miljöer; succession; beskärning; skötsel; värden; säsongsvariationer; växtkomposition; upplevelsevärden; succession; dynamik; konkurrensstrategi; shrubs; species diversity; biodiversity; design proposal; public environment; succession; pruning; management; values; season variations; plant composition; composition principles; experience value;

  Abstract : Idag används buskar framförallt i monotona samplanteringar där de betraktas som byggda element, synonyma med betong. Succession, dynamik och konkurrensstrategier har haft ingen eller mycket liten del i planeringen av gröna miljöer. READ MORE

 2. 2. Blandalléer i stadsmiljö : två konceptuella gestaltningsförslag för en arboretumallé längs Torsgatan i Stockholm

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Jesper Karlsson; [2019]
  Keywords : arboretumallé; blandallé; diversitet; stadsträd; trädbestånd;

  Abstract : Idag hotas stadens träd av stundande sjukdomar och epidemier och det är osäkert vilka arter som kommer drabbas. En mångfald av trädarter är av vikt för att höja motståndskraften i stadens trädbestånd och därmed säkra förekomsten av träd i staden. READ MORE

 3. 3. Ulf Nordfjell och Ulla Molin : en jämförande studie mellan Nordfjell och Molin: Deras vision och trädgårdar

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Emelie Svantesson; [2019]
  Keywords : Molin; Nordfjell; trädgård; arkitektur; trädgårdsgestaltning; trädgårdsdesign;

  Abstract : Ulf Nordfjell och Ulla Molin är två framstående arkitekter inom landskap och trädgård. De båda har gestaltat mindre trädgårdar, som är det arbetet fokuserar på. Nordfjells vision inom trädgårdsdesign har i stora drag handlat om att anpassa växtval och design efter platsens förutsättningar och klimat. READ MORE

 4. 4. Att kombinera rosor med perenner och annueller : ett förslag till växtkomposition samt besöksinformation på Fredriksdal

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Emelie Bertils; [2018]
  Keywords : växtkomposition; rosenrabatter; annueller; perenner; moderna rosor; besöksvärde; Fredriksdal;

  Abstract : Det finns inget som är rätt eller fel när det kommer till vad som uppfattas vackert. Då det är upp till åskådaren att själv bedöma detta är omdömet subjektiv. Däremot vill jag med detta arbetet visa på en del begrepp och riktlinjer kring vad som ligger till grunden till vad jag anser vara vacker växtkomposition. READ MORE

 5. 5. Den ängslika perennplanteringen i Skärholmens perennpark : en studie utifrån ett skötselperspektiv

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Hanna Nee; [2017]
  Keywords : blandad naturlik plantering; perenn äng; Piet Oudolf; skötsel; stiliserad äng;

  Abstract : Denna uppsats redovisar en studie av en av Piet Oudolfs ängslika perennplanteringar i Sverige; hur den har utvecklats över tid, vilken skötsel den behöver samt hur växtval och växtkomposition har påverkat vilka skötselmoment som behöver utföras. Studien baserades främst på en intervju med trädgårdsmästaren Henning Hilborn, som har varit huvudansvarig för skötseln av parken alltsedan den anlades år 2011. READ MORE