Essays about: "växtnäringsämnen"

Showing result 1 - 5 of 13 essays containing the word växtnäringsämnen.

 1. 1. Removal of pharmaceutical residues from wastewater by oxidation with ozone

  University essay from KTH/Resursåtervinning

  Author : Frida Söderström; [2021]
  Keywords : ozonation; adsorption; pollutants; pharmaceuticals; wastewater; ozonering; adsorption; föroreningar; läkemedel; vattenrening;

  Abstract : Avloppsreningsanläggningar är idag utformade för att rena bort föroreningar i form av organiskt material, suspenderade fasta ämnen och växtnäringsämnen (exempelvis fosfater och nitrater). Myndighet i Sverige har satt upp restriktioner och lagar gällande hur mycket av de olika föroreningarna som det är okej att utgående vatten innehåller. READ MORE

 2. 2. Vilka aspekter finns det att beakta kring gödselseparering och dess transporter?

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Emil Karlsson; Magnus Nyholm; [2020]
  Keywords : gödselseparation; fosfor; övergödning; transport och dess miljöpåverkan;

  Abstract : I dagens jordbruk finns det en ojämn fördelning utav näringsämnena från den animaliska gödseln. De flesta djurgårdarna är belägna i skogs och mellanbygd där det oftast inte finns tillräckligt med spridningsareal. READ MORE

 3. 3. Växtnäringsläckage från hästhagar

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Matilda Larsson; [2018]
  Keywords : fosfor; häst; kväve; mockning; utfodring; växtnäringsläckage;

  Abstract : I hästens urin och träck finns kväve och fosfor som är två växtnäringsämnen som till stor del bidrar till övergödningen av sjöar och vattendrag. Det finns risk att dessa växtnäringsämnen läcker från hästhagarna om inte hagarna sköts om på rätt sätt. READ MORE

 4. 4. Challenges during start-up of urine nitrification in an MBBR

  University essay from Lunds universitet/Kemiteknik (CI)

  Author : Ellen Ascard Edefell; [2017]
  Keywords : Urine; source-separation; urine stabilisation; nitrogen recovery; nitrification; moving bed biofilm reactor; MBBR; water engineering; environmental engineering; vattenförsörjningsteknik; avloppsteknik; Technology and Engineering;

  Abstract : Nitrogen and phosphorous compounds are secreted by humans and treated in wastewater treatments plants. These substances are also found in agricultural fertilisers and needed for plant growth. Nutrient recycling is limited in conventional treatment systems and valuable products are lost. READ MORE

 5. 5. Flytgödsel till vall : tolkning av flytgödselanalys och anpassning till vallens näringsbehov

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Linnéa Gustafsson; [2017]
  Keywords : vallodling; växtnäringsbehov; flytgödsel; stallgödselanalyser; stallgödsel; växtnäringsinnehåll;

  Abstract : En bra vallodling är en grundförutsättning för att lyckas bedriva ett lönsamt mjölk- och eller nötköttsföretag. Sveriges klimat och tillgångar på vatten är väldigt gynnsamma för vallen. Som enskild lantbrukare så gäller det att kunna se stallgödseln som ett viktigt hjälpmedel för en bärkraftig vallodling. READ MORE