Essays about: "växtval"

Showing result 1 - 5 of 46 essays containing the word växtval.

 1. 1. Plats för pollinatörer : bidrar pocket parks till stadens biologiska mångfald?

  University essay from SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

  Author : Ingrid Björkman; [2020]
  Keywords : pocket parks; fickparker; biologisk mångfald; pollinatörer; stadsmiljöer; biodiversity; pollinator; urban spaces;

  Abstract : Det här arbetet har gjorts med avsikten att ta reda på hur städer arbetar med pocket parks för att länka samman grönområden samt för att främja stadslevande pollinatörer. Ett av målen med arbetet är att ta reda på huruvida pocket parks kan bidra till en ökad biologisk mångfald i staden och således främja stadens pollinatörer. READ MORE

 2. 2. Lämpliga växter för växtväggar i Göteborg

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Malin Gustafsson; [2019]
  Keywords : växtvägg; grön vägg; levande vägg; vertikal trädgård; växtval; vertical garden; living wall;

  Abstract : Vertical gardens have become a popular subject on the construction market, therefore there has been an increased demand for knowledge in the choice of plants to be used. The purpose of this work is to find out if it is possible to increase the number of vertical gardens in Gothenburg, while taking into consideration the city’s climate. READ MORE

 3. 3. Flytande våtmarksöar i vattenreningssyfte i tempererade klimat : med fokus på urbana miljöer, plantval & näringsreducering

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Ylva Granberg; [2019]
  Keywords : flytande våtmarksö; floating treatment wetlands; vattenkvalitet; eutrofiering; näringsreducering; kväve; fosfor; bredbladigt kaveldun; jättegröe; bladvass;

  Abstract : Ett ökat problem med övergödning i vattendrag, sjöar och hav kan ses runt om i världen, till följd av bland annat en växande urbanisering och en reducering av naturligt förekommande växthabitat, som ex. våtmarker. READ MORE

 4. 4. Utveckling av nyplanterade träd i urban miljö : en studie av trädplanteringar i Hyllie

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Karin Johansson; [2019]
  Keywords : träd; utveckling; kompaktering; urban miljö; vitalitet; etablering; omplantering; tillväxt; platsanalys;

  Abstract : Stadsträd är viktiga inslag i den urbana miljön och bidrar med en rad värden som påverkar människans fysiska, psykiska och sociala hälsa. Våra städer består till stor del av trädstrukturer som bidrar till viktiga ekosystemtjänster i ett föränderligt klimat. READ MORE

 5. 5. Naturalistiska planteringar för urbana landskap : en idégestaltning baserad på hedmarkslika växtsamhällen

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Johanna Reppling; [2019]
  Keywords : urban ekologi; växtsamhällen; växtgestaltning; naturalistisk design;

  Abstract : I detta arbete undersöks hur ekologiska principer kan tillämpas i urbana planteringar i varma och torra lägen utifrån frågeställningen: Hur kan en gestaltning med naturalistiska planteringar med hedmarksbiotoper som förebild utformas på Ulls Hus innergård? Detta utifrån en önskan att undersöka på vilka sätt det är möjligt att möta de utmaningar som klimatförändringarna för med sig för urbana planteringar i form av ett varmare och periodvis torrare klimat. Fokus ligger på växtgestaltning med relativt torktåligt växtmaterial anpassat till näringsfattiga och genomsläppliga substrat. READ MORE