Essays about: "växtval"

Showing result 1 - 5 of 58 essays containing the word växtval.

 1. 1. Ekosystemtjänsterna luftrening och bullerreducering i urban miljö : potentiella växtval för Bergsgatan i Malmö

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Matilda Hellwer; [2021]
  Keywords : reglerande ekosystemtjänster; luftföroreningar; buller; luftkvalitet; bullerreducerande; regulating ecosystem services; air pollution; noise pollution; noise reduction; air quality;

  Abstract : Större delen av världens befolkning bor i städer och det är en trend som ser ut att fortsätta framöver. Klimatet och utmaningarna i städer skiljer sig mot landsbygden och luftföroreningar och buller är två negativa faktorer som det ofta är högre nivåer av i urbana miljöer. READ MORE

 2. 2. Smart choices for socially sustainable outdoor environments in residential areas : a design proposal for the outdoor environments in the community Ståndskallet

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Erika Andersson; [2021]
  Keywords : bostadsnära; utemiljö; lekutrustning; parkutrustning; skötsel; växtmaterial; lekplats; material; åldersanpassning; användarperspektiv; användningsområden;

  Abstract : Syftet med arbetet är i huvudsak att undersöka vilka material-, utrustnings- samt växtval som är hållbara, främst ur sociala och ekonomiska perspektiv, med fokus på dels låga skötselbehov, dels god funktion för alla åldrar i en gemensam bostadsnära utemiljö. Målet är att utforma ett gestaltningsförslag för samfälligheten Ståndskallet i Lund som möter de boendes önskemål och således en bred användargrupp. READ MORE

 3. 3. Designade växtsamhällen : perennplanteringar för en torr och solig ståndort i Malmö

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Danielah Bright; Linda Vinbo; [2021]
  Keywords : stadsplantering; Malmö; urbant; alkaliskt; stresstoleranta perenner; designade växtsamhällen; tyska stilen; grusplantering; väldränerad växtbädd; oorganisk marktäckning; nedklippning;

  Abstract : I det här examensarbetet undersöktes möjligheterna att förenkla arbetet med att skapa långsiktiga och hållbara perennplanteringar för stadsmiljön med utgångspunkt i en typsituation i Malmö – en solig och torr ståndort. Frågeställningarna efterforskar hur man kan skapa hållbara perennplanteringar för vald ståndort, vilka växter och växtkombinationer som lämpar sig för situationen och hur man vidare kan utforma en mall som skulle kunna fungera som stöd vid framtagandet av nya planteringar. READ MORE

 4. 4. Urbana kolsänkor : utformning av kolinlagrande vegetationsytor i staden

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Emelie Andersson; [2021]
  Keywords : landskapsarkitektur; kolsänka; kolinlagring; Uppsala; naturvägledning;

  Abstract : I ett föränderligt klimat behöver landskapsarkitekten verktyg för att genom planering, förvaltning och gestaltning åstadkomma hållbara stadsbyggnadslösningar. Trädens bidrag med ekosystemtjänster genom kolinlagring undersöks internationellt utifrån dess roll i klimatarbetet. READ MORE

 5. 5. Vilka kriterier är viktiga för växtval på skolgårdar i norra Sverige? : och hur stor är artdiversiteten?

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Jennie Sjölund Söderlind; [2021]
  Keywords : artdiversitet; vedartade växter; zon 5; zon 6; plant selection; northern Sweden; woody species diversity;

  Abstract : Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka kriterier som är viktiga för vegetation på skolgårdar i norra Sverige och ta reda på hur stor artdiversiteten är. På skolgårdar råder ofta ett tuffare klimat som slitage och markkompaktering samtidigt som man måste undvika allergena arter samt arter med tornar och taggar. READ MORE