Essays about: "vatten som designelement"

Showing result 1 - 5 of 8 essays containing the words vatten som designelement.

 1. 1. Dagvatten och dess potentialer : en studie om dagvattenanläggningar med rekreativa värden

  University essay from SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : My Malmberg; [2023]
  Keywords : hållbar dagvattenhantering; vatten och landskapsarkitektur; rekreation; upplevelsevärden; kulturella ekosystemtjänster; landskap och miljöpsykologi; klimatförändringar; skyfall;

  Abstract : I dagens samhälle är klimatförändringar ett faktum och det innebär ett varmare klimat och ökad nederbörd. Samtidigt går utvecklingen i den urbana miljön mot ökande andel hårdgjorda ytor. Tillsammans för detta med sig mer dagvatten att hantera samt sämre möjligheter för vattnet att infiltrera i marken. READ MORE

 2. 2. Att uppleva regn genom landskapsarkitektur : två gestaltningsförslag i Karlfeldtsparken, Stockholm

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Maria Burén; [2021]
  Keywords : regn; vatten; upplevelse; landskapsarkitektur; design; sensorisk; arkitektur; sinnen; väderdesign;

  Abstract : Vi tenderar att stanna inomhus när det regnar. Det är sällan vi använder våra parker och torg när regndropparna börjar att falla, och det är också relativt sällan det går att använda en park eller ett torg när det regnar. Många av våra gemensamma utemiljöer är gestaltade för att användas vid uppehåll och sol. READ MORE

 3. 3. Lyssna på landskapet! : ljud som tillgång och förutsättning i en gestaltningsprocess

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Alice Hammar; Madeleine Johansson; [2019]
  Keywords : landskapsarkitektur; ljud; ljudlandskap; ljudrum; akustisk design; ljudmiljö; sinnessamverkan; platsidentitet; gestaltning; ljudlek; perception; ljudupplevelse;

  Abstract : Denna uppsats visar hur en plats kan gestaltas utifrån dess auditiva intryck och egenskaper. Platsen som undersöks är Södermalmsallén i Stockholm, och målet är att ge exempel på hur ljud kan tillämpas som en bidragande faktor för att stärka en plats rumslighet och identitet. READ MORE

 4. 4. Att tillgängliggöra vattnet : ett gestaltningsförslag för ett stadsnära vattenrum

  University essay from SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Moa Danielsson; [2018]
  Keywords : landskapsarkitektur; gestaltningsförslag; tillgänglighet; användbarhet; tillgängliggöra vatten; vattenrum; vatten som designelement; Ulricehamn; Ulricaparken;

  Abstract : Tillgången på grönytor minskar alltmer i takt med att städerna förtätas och nya bostadskvarter byggs ut vid gammal industrimark vid vattnet. Detta ställer högre krav på kvaliteten, tillgången och nåbarheten till den bostadsnära naturen som även ska klara ett högre besökstryck på grund av den stora inflyttningen till tätorterna. READ MORE

 5. 5. Dagsljus som landskapsarkitektoniskt designelement

  University essay from SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Maja Henoch; Sanna Säfström; [2018]
  Keywords : dagsljus; naturligt ljus; immaterial; immaterialitet; dagsljusdesign; designelement;

  Abstract : I detta examensarbete undersöks dagsljus utifrån flera olika perspektiv genom litteraturstudier, fältstudier och konceptutveckling med målet att finna relevanta kopplingar till landskapsarkitekturen. De frågor vi söker svar på genom uppsatsen berör dags ljusets egenskaper och upplevelsevärden som landskaps arkitektoniskt designelement i en urban kontext. READ MORE