Essays about: "vilda bin"

Showing result 1 - 5 of 6 essays containing the words vilda bin.

 1. 1. Bin, blommor och bekymmer : minskar världens pollinatörer och hur påverkar det pollineringen av våra grödor?

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Madeleine Nydahl; [2019]
  Keywords : pollinatörer; minskning; faktorer; grödor; avkastning; livsmiljöförlust; humlor; varroa destructor;

  Abstract : De tre viktigaste hoten mot bin är livsmiljöförlust, patogener och kemiska ämnen som bekämpningsmedel, dessa påverkar den tama bipopulationen (Apis mellifera) och den vilda bipopulationen på olika sätt. Apis mellifera försvagas mycket av kvalstret Varroa destructor och som biodlare måste man hålla ner smittrycket med olika metoder för att inte förlora sina bisamhällen. READ MORE

 2. 2. De vilda binas resursbehov och strategier för att gynna dem

  University essay from SLU/Department of Plant Protection Biology

  Author : Nadezda Ryazanskaya; [2019]
  Keywords : vilda bin; steklar; ekosystemtjänster; bekämpningsmedel; jordbrukslandskap; neonikotinoiderna; oligolektiska; solitärbin;

  Abstract : Antalet vilda bin i Sverige har de senaste decennierna minskat kraftigt och minskningen har accelererat under de senaste åren. Syftet med detta arbete är att undersöka och redovisa varför vilda bin försvinner i den takt de gör samt diskutera vilka möjligheter som finns att sörja för deras överlevnad och om möjligt vända den nedåtgående trenden. READ MORE

 3. 3. Vilda pollinatörer i ett svenskt skogsjordbrukssystem

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Lisa Conrad; [2018]
  Keywords : humlor; bin; pollinering; ekosystemtjänst; biologisk mångfald; alléodling; alley cropping;

  Abstract : Den biologiska mångfalden i världen är akut hotad och är ett av de största problemen inom ekologisk hållbarhet. Inom biologisk mångfald räknas naturligt förekommande pollinerande insekter, vars närvaro minskar. Forskning visar att monotona landskap missgynnar de vilda pollinatörerna. READ MORE

 4. 4. Neonikotinoiders inverkan på pollinatörer

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Jerker Andervad; Erika Bernalt; [2017]
  Keywords : Neonikotinoid; pollinatör; honungsbi; vilda bin; pesticid; insekticid; humla; imidakloprid; diversitet;

  Abstract : Neonikotinoider (NN) hör till världens mest använda pesticider mot skadedjur. NN sprider sig i naturen och har hittats i dammpartiklar, mark och ytvatten. NN sprids i hela plantan till nektar, pollen och guttationsdroppar vilket i sin tur drabbar oavsiktliga mål som pollinatörer. READ MORE

 5. 5. Staden som habitat för vilda pollinerande insekter : en möjlig tillflykt för missgynnade arter

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Julia Serfezi; [2017]
  Keywords : solitärbi; humla; fjäril; blomfluga; blommande; nektarväxt;

  Abstract : Vilda pollinerande insekter spelar en viktig roll i upprätthållandet av såväl naturliga som konstgjorda, av människan skapade, landskap. De underhåller exempelvis pollineringen av blommande växter. Då insekter är mycket känsliga för miljöförändringar har deras biologiska mångfald och antal minskat under de senaste årtiondena. READ MORE