Essays about: "virkesförsörjning"

Showing result 1 - 5 of 11 essays containing the word virkesförsörjning.

 1. 1. Utveckling och test av en leverantörsportföljmodell för industriell virkesförsörjning

  University essay from SLU/Dept. of Forest Resource Management

  Author : Elin Andreasson; [2018]
  Keywords : portföljmodell; beslutstöd; scenarioanalyser; råvaruförsörjning;

  Abstract : Skogsindustrin klassas som en processtillverkandeindustri vilket gör att deras drift och vinst är helt beroende av tillgången och priset på råvaran. Det sätter stor press på inköpsenheten och även små procentuella förbättringar av råvaruförsörjningskostnaden gör en stor skillnad på företagets finansiella resultat. READ MORE

 2. 2. Analys av den totala logistikkostnaden för olika råvaruförsörjningsstrategier till Tunadals sågverk

  University essay from SLU/Dept. of Forest Resource Management

  Author : Jonas Larsson; [2018]
  Keywords : virkesförsörjning; effektivitet; transporter; rundvirke;

  Abstract : I värdekedjan från avlägg i skog till levererad volym vid Tunadals sågverk finns i huvudsak tre olika aktörer inblandade, SCA Skog AB, Åkerierna samt SCA Timber AB. Aktörernas huvudsakliga och gemensamma uppgift är att se till att råvaruför-sörjningen av Tunadals sågverk sker på ett så effektivt och kostnadssnålt sätt som möjligt. READ MORE

 3. 3. Skogsindustriell råvaruanskaffning : hurdan är skogsinspektorernas arbetssituation?

  University essay from SLU/Dept. of Forest Products

  Author : Adam Skovdal; [2017]
  Keywords : feedback; förändring; identitet; job crafting; målkonflikter; målsättningar; rådgivning; stress; virkesförsörjning; virkesköpare; advice; change; feedback; goal conflicts; goal settings; identity; job crafting; wood supply; timber buyers;

  Abstract : Den svenska skogsindustrin behöver höja sin totala konkurrenskraft och lönsamhet, eftersom lönsamheten generellt sett har sjunkit till icke-uthålliga nivåer. Det kommer inte räcka till med enbart kontinuerliga kostnadssänkningar och ökad effektivitet. READ MORE

 4. 4. TRUPP - Modell för uppföljning av åkeriernas rundvirkestransporter hos Norra Skogsägarna

  University essay from SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Author : Axel Sandahl; [2015]
  Keywords : transportarbete; returer; transportplanering; virkesförsörjning; trans port work; back hauls; transport planning; wood supply;

  Abstract : Effektiv styrning av ett logistiskt system kräver vanligtvis en uppföljningsprocess som ger feedback. Historiskt har dock utvecklingen inom virkeslogistik fokuserat på modeller och beslutsstöd enbart för destinering och ruttplanering. READ MORE

 5. 5. Simulering av kombinerade rundvirkestransporter och kartläggning av dess effekter på servicedimensioner

  University essay from SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Author : Oskar Gustavsson; [2015]
  Keywords : händelsestyrd simulering; kombinerade transporter; leveransprecision; ledtid; lager; virkesförsörjning; massaved; discrete event simulation; multimodal transport; delivery precision; lead times; stock; wood supply; pulpwood;

  Abstract : Genom den rådande utvecklingen inom svensk rundvirkeförsörjning, som går mot större och färre produktionsanläggningar, blir medeltransportavståndet allt längre. Detta ökar behovet av järnvägstransporter av virke och förändrar därmed de andelar som bil- och järnvägstransporter utgör av den totala virkesförsörjningen. READ MORE