Essays about: "virkesflöde"

Showing result 1 - 5 of 9 essays containing the word virkesflöde.

 1. 1. Utvärdering av utbytesprognoser baserade på skördardata hos Sveaskog

  University essay from SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Author : Linnéa Hemmingsson; [2020]
  Keywords : utbytesberäkning; imputering; utfall prognos planering; prognos planering; planering;

  Abstract : För att på ett effektivt sätt styra ett kundanpassat virkesflöde krävs god in-formation om tillgången av virke. Vid en skoglig åtgärd så som gallring eller föryngringsavverkning görs vanligtvis en skattning av detta i fält, vilken sedan även kan kompletteras med en utbytesberäkning. READ MORE

 2. 2. En analys över Bastuträskterminalens internlogistik

  University essay from SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Author : Victor Spjut; [2019]
  Keywords : inlåsningseffekt; lastningsarbete; produktivitetsmodell; modellering; Volvo L180E;

  Abstract : Terminaler är viktiga lagernoder och buffertpunkter för att säkerhetsställa material till industrier. Ett lager bör utformas så att materialet är lättåtkomligt och har hög fyllnadsgrad. READ MORE

 3. 3. Beräkningsmodell för transportkapacitet för rundvirkesbilar : vidareutveckling av beslutstödet NETRA

  University essay from SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Author : Martin Permångs; [2019]
  Keywords : transportkapacitet; transportarbete; transportkapacitetsmodell; virkestransporter;

  Abstract : Vid användning av transportoptimering för att maximera det ekonomiska nettot vid destine-ring av virke från virkeskälla till virkesmottagare blir transportavståndet nödvändigtvis inte minimerat. Detta då till exempel mottagarens pris kan styra virkesaffärer till längre trans-porter. READ MORE

 4. 4. Kostnadsanalys av transportarbete vid ändrade arbetstider och skiftformer för åkerier som levererar virke till Bravikens Pappersbruk och Sågverk

  University essay from SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Author : Joel Widman; [2015]
  Keywords : arbetstid; rundvirkesfordon; skiftformer; transportkostnad; shift types; transport cost; timber trucks; working hours;

  Abstract : Transportkostnaden för rundvirke utgör cirka 15-25 procent av den totala kostnaden för skogsindustrins virkesanskaffning. Trenden i skogsindustrin är att branschen går mot färre och större produktionsenheter, vilket ställer högre krav på en effektiv virkestransport. READ MORE

 5. 5. Virkesflöde och val av hjulsystem på virkesfordon inom Region Iggesund, Holmen Skog

  University essay from SLU/Dept. of Forest Resource Management

  Author : Carl Rådström; [2014]
  Keywords : virkesflöde; vägstandard; tillgänglighet; transportavstånd; transportteknik; transportkostnad;

  Abstract : Syftet med detta arbete har varit att undersöka hur virkesflödet från Region Iggesund varierar under året och belysa orsakerna till detta samt att beräkna transportkostnader och analysera vilka distrikt som skulle kunna ha störst nytta av virkesfordon med Central Tyre Inflation (CTI) eller Super Singel hjul, alternativt hjulsystem som kombinerar de båda teknikerna. Utgångspunkten har varit rationell virkesförsörjning från skog till industri, med så låga virkeslager och transportkostnader som möjligt. READ MORE