Essays about: "virkesköp"

Showing result 1 - 5 of 15 essays containing the word virkesköp.

 1. 1. Kartläggning och analys av ett sågverksbolag : rotlagerstrategi ur ett Lean Production perspektiv

  University essay from SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Author : Adam Pettersson; Leon Persson; [2019]
  Keywords : traktbank; kundvärde; processkartläggning; virkesköp; flödeseffektivitet;

  Abstract : I dagens moderna skogsbruk lagras råvaran så nära inpå industrin som möjligt i ett stående och växande lager, rotlager. Rotlagring medför att råvaran inte tappar kvalitet och även kapitalbindningen minskar. READ MORE

 2. 2. Skogsindustriell råvaruanskaffning : hurdan är skogsinspektorernas arbetssituation?

  University essay from SLU/Dept. of Forest Products

  Author : Adam Skovdal; [2017]
  Keywords : feedback; förändring; identitet; job crafting; målkonflikter; målsättningar; rådgivning; stress; virkesförsörjning; virkesköpare; advice; change; feedback; goal conflicts; goal settings; identity; job crafting; wood supply; timber buyers;

  Abstract : Den svenska skogsindustrin behöver höja sin totala konkurrenskraft och lönsamhet, eftersom lönsamheten generellt sett har sjunkit till icke-uthålliga nivåer. Det kommer inte räcka till med enbart kontinuerliga kostnadssänkningar och ökad effektivitet. READ MORE

 3. 3. Skogsbruksplan som köpverktyg

  University essay from SLU/Dept. of Forest Resource Management

  Author : Jacob Gabrielsson; [2017]
  Keywords : virkesköp; affärsrelationer; privata skogsägare; fältstöd; skoglig planering;

  Abstract : Av Sveriges 330 000 privata markägare är det ca 15 000 som levererar virke till Holmen skog. Ungefär 25 % av volymen i Holmens totala virkeshandel kommer från privata skogsägare. Skogsbruksplanen är ett viktigt hjälpmedel för skogsägaren samtidigt som den är ett stöd för virkesköpare vid rådgivning och virkesanskaffning. READ MORE

 4. 4. Skoglig rådgivning utifrån kundvärde : en fallstudie om hur Södra kan effektivisera och kvalitetshöja skogsrådgivningen genom implementering av Lean Production och Service Dominant Logic

  University essay from SLU/Dept. of Forest Products

  Author : Fredrik Mellström; [2017]
  Keywords : flödeseffektivitet; kundfokus; Lean i service; skogsrådgivning; skogsinspektor; ständiga förbättringar; virkesanskaffning; virkesköp; continuous improvement; customer focus; flow efficiency; forest advisory; forest inspector; wood procurement;

  Abstract : Svensk skogsindustri är idag beroende av den privata skogsägarens råvara för att tillgodose industrin med virke. Denna beroendeställning har skapat hög konkurrens inom virkesanskaffningsverksamheten, vilket ställer krav på skogsorganisationer att bemöta skogsägarnas efterfrågan. READ MORE

 5. 5. Skattade värden för objekts- och sortimentsegenskaper jämfört med utfall efter slutavverkning

  University essay from SLU/Dept. of Forest Resource Management

  Author : Sofia Wahlström Bergstedt; [2017]
  Keywords : virkesköpare; skördarmätning; utbytesberäkningar; privata skogsägare; regressionsanalyser;

  Abstract : För att täcka sitt virkesbehov köper Holmen Skog in virke från privata skogsägare men även från andra skogsföretag. Som stöd i arbetet med virkesköp från privata skogsägare finns produktionssystemet VSOP för värdering och skoglig operativ planering. READ MORE