Essays about: "visioner"

Showing result 1 - 5 of 104 essays containing the word visioner.

 1. 1. Utveckling genom det förflutna : en undersökning av framtidsvisioner för den värmländska Finnskogen kopplat till en världsarvsnominering

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Oscar Envik; [2020]
  Keywords : Finnskogen; skogsfinskt kulturarv; världsarv; utveckling; symboler; platsidentitet;

  Abstract : Med utgångspunkt i aktörer som är eller varit involverade i det Värmländska Finnskogsområdet och dess skogsfinska kulturarv har denna uppsats undersökt framtidsvisioner kopplade till den påbörjade världsarvsprocessen. Genom en kvalitativ intervjuundersökning av uppfattningar om relationen mellan världsarv och utveckling har uppsatsen försökt bidra med att skapa en bild av de förväntningar och förhoppningar hos lokala aktörer i samband med världsarv för att bidra med kunskap till en bredare diskussion kring lokala aktörers perspektiv i världsarvsprocesser. READ MORE

 2. 2. Arkitekturpolicy i Markaryds kommun

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Ella Rydmark; [2020]
  Keywords : arkitekturpolicy; gestaltad livsmiljö; arkitekturprogram; arkitekturpolitik; arkitektur; styrdokument; Markaryds kommun; architectural policy; design policy; architecture; Markaryd municipality; regulatory documents;

  Abstract : Det här arbetet beskriver, diskuterar och presenterar framtagandet av en arkitekturpolicy i Markaryds kommun. Syftet med arbetet är att skapa en bra och lättanvänd arkitekturpolicy för Markaryds kommun med frågeställningarna: Hur ser en bra arkitekturpolicy ut? Varför ser slutresultatet av Markaryds arkitekturpolicy ut som den gör? Markaryds kommun är en liten kommun med strax över 10 000 invånare och har utmaningar i sitt arbete med arkitekturfrågor som många små kommuner kämpar med. READ MORE

 3. 3. Världens hållbaraste region?

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Moa Lindholm; [2020]
  Keywords : regional tillväxt; hållbarhet; governance; diskurs; governmentality; nyregionalism; policyanalys;

  Abstract : Syftet med denna studie är att undersöka innebörderna av hållbarhet i den reg-ionala tillväxtpolitiken. Metoden som har använts är en diskursanalys som in-spirerats av Carol Bacchis metod ”What’s the problem represented to be?”. READ MORE

 4. 4. Från gestaltning till förvaltande av grönytor : hur hänger gestaltarens visioner ihop med förvaltarens rutiner?

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Rebecka Brinck; [2020]
  Keywords : gestaltning; förvaltande; grönyta; skötsel; skötselbeskrivning; place-keeping; place-making;

  Abstract : Det ligger ett stort fokus på att förtäta svenska städer vilket ökat pressen på stadens grönytor. Befintliga platser skall förvaltas för flera brukare och nya platser skapas, vilka sedan ska komma att förvaltas. READ MORE

 5. 5. Collecting and Integrating Customer Feedback: A Case Study of SaaS Companies Working B2B

  University essay from Lunds universitet/Produktionsekonomi

  Author : Oscar Ahlgren; Johanna Dalentoft; [2020]
  Keywords : Software-as-a-Service; SaaS; customer feedback collection; B2B; user input; Technology and Engineering;

  Abstract : Even though companies are aiming for an agile way of working, and by that mainly focusing on providing value to their customers, it is challenging to get accurate customer data. Software companies are struggling in effectively and efficiently integrating customer feedback in their development processes. READ MORE