Essays about: "vitalitet"

Showing result 1 - 5 of 55 essays containing the word vitalitet.

 1. 1. Hur påverkar mekaniskt snytbaggeskydd, markberedning, plantstorlek och plantgödsling granplantors överlevnad och tillväxt?

  University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Author : Johanna Abrahamsson; Jessica Wallgren; [2022]
  Keywords : mekaniskt snytbaggeskydd; plantstorlek; markberedning; plantgödsling; föryngringsåtgärder; vitalitet;

  Abstract : Reforestation of land entails both costs and uncertainties. Risk of pine weevil infestation, competition from other vegetation, frost and insufficient nutrient supply are some examples. READ MORE

 2. 2. Effekt av fysisk aktivitet på livskvalité hos hund och hundägare : skattad livskvalité, ”body condition score” och ”body mass index” före och efter ett standardiserat träningsprogram

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Elin Lundbeck; [2022]
  Keywords : BCS; beteende; beteenderelaterad livskvalité; BMI; body condition score; body mass index; djurvälfärd; fysisk aktivitet; hull; hund; hundägare; livskvalité; motion; obesitas; övervikt;

  Abstract : Veterinärmedicinen utvecklas ständigt och att kunna skatta livskvalité hos djur är en viktig faktor vid beslutsfattande gällande olika behandlingsstrategier. Dock är livskvalité hos djur komplicerat och beskrivs vara en subjektiv upplevelse. READ MORE

 3. 3. Stadsträdens reglerande roll i stadsrummet : trädens hälsoförbättrande potential för invånarna genom reglerande ekosystemtjänster i Malmö innerstad

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Clara Studeny; Johanna Lindholm; [2022]
  Keywords : stadsträd; reglerande ekosystemtjänster; hälsa; stadsmiljö; Malmö;

  Abstract : I detta arbete sammanfattas och fördjupas frågan om stadsträd kan, genom deras reglerande ekosystemtjänster, bidra med att förbättra hälsan hos invånarna i Malmös innerstad. Vidare diskuteras i vilken utsträckning endast stadsträd kan förse invånarna med tillräckligt stor effekt av de reglerande ekosystemtjänsterna. READ MORE

 4. 4. Askens framtid : konsekvenser och hantering av askskottsjukan ur ett ekologiskt perspektiv

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Linda Tångby; Veronika Johansson; [2022]
  Keywords : Fraxinus excelsior; Hymenoscyphus fraxineus; svampsjukdom; biologisk mångfald; värdväxt; handel; invasivitet; resistens; skadegörare på ask; växtskydd; epidemi;

  Abstract : Asken (Fraxinus excelsior) är ett av våra ädellövsslag och dess existens hotas av den vindburna svampsjukdomen askskottsjukan. Sjukdomen upptäcktes först i Polen i början av 90-talet och spreds under en 20-årsperiod till de flesta länder i Europa. READ MORE

 5. 5. Mekanisk blandsådd i Bergslagen – en jämförelse mellan tall och gran

  University essay from SLU/School for Forest Management

  Author : Roger Åhlén; Gustav Jakobsson; [2022]
  Keywords : blandsådd; mortalitet; markberedning;

  Abstract : Som examensarbete på skogsmästarprogrammet har en studie genomförts som syftar till att göra en uppföljning på ett antal av Sveaskogs skogssådder. Trakterna som inventerades gällande återbeskogning var geografiskt spridda runt Skinnskatteberg och sådda åren 2018, 2019 och 2020. READ MORE