Essays about: "wetland"

Showing result 1 - 5 of 238 essays containing the word wetland.

 1. 1. Näringsförluster från sju jordbruksområden nära Mälaren

  University essay from SLU/Dept. of Soil and Environment

  Author : Sally Karlsson Bondesson; [2024]
  Keywords : avrinningsområde; belastning; fosfor; kväve; S-HYPE; retention; typområden på jordbruksmark; vattenflöde; VISS; våtmark;

  Abstract : Ett av Sveriges miljömål är ”ingen övergödning” vilket innebär att gödande ämnen inte ska ha negativ inverkan på människor, biologisk mångfald eller mark-och vattenanvändning (Naturvårds-verket 2023). Näringsämnena fosfor och kväve och förlusten av dessa från framför allt jordbruksmark är en av orsakerna till övergödning i sjöar, hav och vattendrag. READ MORE

 2. 2. The evolution of wetland restoration policy - A case study of Kristianstad Vattenrike

  University essay from Lunds universitet/Centrum för miljö- och klimatvetenskap (CEC)

  Author : Alexander Palmér; [2024]
  Keywords : Wetlands; Kristianstads Vattenrike; Collective action; Social norms; Policy attributes; Earth and Environmental Sciences; Social Sciences; Agriculture and Food Sciences;

  Abstract : Wetlands are vital for biodiversity, socio-ecological systems, and carbon sequestration, but they present a complex challenge in crafting effective conservation policies. This study investigates a successful case of wetland conservation policy, focusing on the notable achievements of Kristianstad Vattenrike. READ MORE

 3. 3. Headfirst into shallow water - Wetland restoration and its contribution to the Habitats Directive

  University essay from Uppsala universitet/Växtekologi och evolution; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning

  Author : Elin Brandt Korall; [2024]
  Keywords : Wetlands; GIS; Restoration; Rewetting; Ecology; LONA; Habitats Directive; Natura 2000; Nature conservation; Våtmarker; GIS; Geografiska informationssystem; Restaurering; Återvätning; LONA; Art- och Habitatsdirektivet; Natura 2000; Naturvård;

  Abstract : Located in the borderland between aquatic and terrestrial environments, the wetlands cover a wide spectrum of habitats and enable living standards for a great variety of organisms. Although important habitats, a great extent of the original wetlands have disappeared in Europe and Sweden due to anthropogenic disturbances. READ MORE

 4. 4. Impact of wetland restoration on river discharge - A case study of Bråån, Skåne, Sweden

  University essay from Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Author : Ardis Luda; [2023]
  Keywords : wetlands; wetland restoration; HYPE model; river discharge; Sweden; land use change; flooding; hydrological modeling; Earth and Environmental Sciences;

  Abstract : Land use change is a factor not often considered when modeling river discharge in regard to future flood risk. The restoration of wetlands is an ongoing land use change which affects water storage capacity in the soils of a catchment and could lead to lower flows in rivers. READ MORE

 5. 5. Lifetime CostEffectiveness of Constructed Wetland and Rain Garden Facilities in Relation to Expected  Treatment Performance

  University essay from Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Author : Abdullah Noorhussin Ali; [2023]
  Keywords : Stormwater; Total cost; StormTac; Cost-effectiveness;

  Abstract : The purpose of this thesis is to investigate the cost effectiveness of two different stormwater control measure (SCM) facilities, namely a constructed wetland in Boden and a rain garden in Gothenburg (both Sweden), in relation to treatment efficiency and contributing catchment area. The study approach involved collection of data, construction, and maintenance activities with their respective costs, for the two stormwater control measures from commercial and literature data. READ MORE