Essays about: "wood."

Showing result 1 - 5 of 1491 essays containing the word wood..

 1. 1. Understanding The Motives Of Scandinavian Retail Companies CSR-efforts At Their Offshore Suppliers

  University essay from Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Author : Vendela Axelsson; David Löfven; [2023-06-28]
  Keywords : Sustainability ⋅ Business ethics ⋅ Supply chain ⋅ CSR ⋅ Scandinavian Retail Industry;

  Abstract : Corporate Social Responsibility (CSR) has gained substantial significance in recent years, driven by the growing societal emphasis on sustainability. Businesses are now expected to contribute to social and environmental goals alongside economic performance. READ MORE

 2. 2. Jämförelse av uppskattat terrängtransportavstånd mellan beslutstödet Timbertrail och Stora Enso Skogs bortsättningshandbok

  University essay from SLU/School for Forest Management

  Author : Emil Arkegrim; Andreas Appelbring; [2023]
  Keywords : skotning; prissättning; planering; basstråk; basväg;

  Abstract : De tio senaste åren har det i Sverige nettoavverkats mellan 84–92 miljoner m³sk per år och vanligt är att avverkningen planeras, samt beräkning av terrängtransportavståndet. Under dessa tio år har det även utvecklats flera olika beslutstöd för att effektivisera, standardisera och förbättra processen att planera basstråk och basvägar samt att beräkna terrängtransportavståndet. READ MORE

 3. 3. Flame retardant treated wood : An investigation into phytic acid and its ability to act as a flame retardant agent

  University essay from Luleå tekniska universitet/Byggkonstruktion och brand

  Author : Mattias Ström; Herman Paulusson; [2023]
  Keywords : Flame-retardant; Phytic acid; Wood;

  Abstract : Flame-retardant coatings have been serving their purpose since the romans ruled Europe. These products have been developed through the years, by mixing and synthetizing solutions, which have resulted in effective, although questionable, products due to their impact on the environment and our health. READ MORE

 4. 4. Analys av föda för vitryggig hackspett och rödlistade vedlevande skalbaggar : utvärdering av tre olika behandlingar

  University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Author : Emma Mattsson; Lena Ostermann; [2023]
  Keywords : Vitryggig hackspett; vedlevande skalbaggar; paraplyart; rödlista; biologisk mångfald; död ved; restaurering;

  Abstract : Den vitryggiga hackspetten har sedan 1950-talet blivit en sällsynt art i det svenska landskapet. Nedgången beror främst på det moderna skogsbruket där barrskog till stor del har ersatt blandbestånd och gammal lövskog. READ MORE

 5. 5. Evaluating the feasibility of chitosan as an adhesive for wood laminates and as a matrix for transparent wood

  University essay from KTH/Fiber- och polymerteknologi

  Author : Nihar Sakhadeo; [2023]
  Keywords : Transparent wood; Chitosan; Biobased adhesives; Biopolymers; Laminate; Transparent trä; Kitosan; Biobaserad adhesiv; Biopolymer; Laminat;

  Abstract : En av grundpelarna i alla hållbara system är införandet av en cirkulär ekonomi, som främjar återanvändning och återvinning av material. Plast är en av i utmaning i detta avseende på grund av den stora produktionsvolymen variation i sorter och långsamma nedbrytn. READ MORE