Essays about: "yrkesutövande"

Showing result 1 - 5 of 7 essays containing the word yrkesutövande.

 1. 1. Mångfald bland resonemang och studenter : en studie om landskapsarkitektstudenter och landskapsarkitektens yrkesroll

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Mina Alsawadi; [2018]
  Keywords : landskapsarkitekt; yrkesroll; landskapsarkitektstudenter; häfte; mångfald; reflektion; landskapsarkitektutbildning; yrkesutövande;

  Abstract : Bland många landskapsarkitektstudenter råder det en otydlighet kopplad till yrkesrollen. Studenter behöver ta del av olika resonemang kring landskapsarkitektens yrkesroll för att göra sig en egen, tydlig bild av denna. READ MORE

 2. 2. Ljud och landskapsarkitektur : om ljudupplevelse och ljudgestaltning i landskapet

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Hampus Sundén; [2015]
  Keywords : ljudaspekt; soundscape; akustisk design; ljudinstallation; ljudmiljö; ljudtillägg;

  Abstract : Denna studie ämnar att förstå hur ljud upplevs men också hur ljud kan tillämpas som gestaltningsaspekt inom planering och landskapsarkitektur. Med bakgrund i egna erfarenheter av hur ljudaspekten behandlas inom utbildningen formuleras studiens tes följande: Människan påverkas av ljud, men denna sinnesupplevelse får inte, trots goda metoder att tillgå, tillräckligt med uppmärksamhet i förhållande till visuella aspekter inom landskapsarkitektur och planering. READ MORE

 3. 3. From industrial past to sustainable future : Arboretum Lövholmen; generating trees for a greener future

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Lisa Hedenkvist; Carolina Horn; [2014]
  Keywords : Arboretum; visionary competition; ecological design; industrial site;

  Abstract : Old industrial sites bear witness of the unsustainable industrial developments in the past. Today many of them stand abandoned and empty, old structures lacking function in our present society. READ MORE

 4. 4. En studie i visuell kommunikation : applicerad på Linnés Orangeriträdgård

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Josefina Erlandsson; [2013]
  Keywords : Information; budskap ; format; koncept; layout; form; skyltar;

  Abstract : Detta är ett examensarbete som behandlar begreppet Visuell Kommunikation. Ämnet har begränsats genom att denna uppsats främst ta upp kommunikationsformen ur en landskapsarkitekts perspektiv. Examensarbetet är uppdelat i två delar; Del I är en litteraturstudie; Del II är en applikation. READ MORE

 5. 5. Landskapsarkitektur och virtuellt byggande : hur berör tillämpningen av BIM och VDC landskapsarkitektens yrkesutövning och roll i byggprocessen?

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Henrik Larsson; [2013]
  Keywords : BIM; VDC; virtuellt byggande; landskapsarkitektur; arkitektur; byggbranschen;

  Abstract : Tillämpningen av IT har länge diskuterats som en lösning på problem inom byggbranschen som uppstått genom den stora omvälvning som branschen genomgått under nittonhundratalet. Tilltron till att IT ska lösa problem inom branschen med höga kostnader, låg kvalité, dåligt fungerande informationsutbyte med mera är stor. READ MORE