Route planning for delivery trucks at Ekoparti AB

University essay from Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan

Abstract:

Ekoparti AB är ett grossistföretag som idag har cirka 480 kunder runt om i mellersta Sverige. Idag omsätter Ekoparti AB 165 miljoner kronor per år och har resurser som uppgår till 30 heltidsanställda personer, samt att man äger ett lager på 3000 kvadratmeter, varav 500 av dem är frys. Företaget har även sex stora lastbilar och två skåpbilar. På senaste tid har Ekoparti AB insett att det finns brister i distributionen mot kund. De har tagit fram två punkter som de anser vara bristerna i företagets logistiksystem. Dessa är att kundernas ordermönster behöver förändras, samt att vissa kunder avviker från leveransrutterna som går från företagets lager, samtidigt som de beställer för lite. Utifrån dessa punkter har de tagit fram ett nytt förslag för hur distributionen mot kund borde ske i företaget. Projektets uppgift blev då att undersöka de nuvarande leveranserna samt det nya förslaget och jämföra dessa två för att se vilket som blir mest kostnadseffektivt och varför. För att lösa problemet valde vi att använda programmet ArcMap som en bas för analysen av rutterna. Med hjälp av programmet kunde kostnader för att köra de olika rutterna i nuläget och i förslaget tas fram. Resultatet av analysen blir att det nya förslaget är mer kostnadseffektivt än hur distributionen hanteras i nuläget, med en minskning av kostnaderna med 614 950 kronor per år. För framtagning av resultatet används två huvudsakliga kostnadsfaktorer, vilket är tidskostnader och distanskostnader. När vi granskade resultatet var det tydligt att den variabel som har störst påverkan på kostnaderna är tidskostnaderna. Med tidskostnader menas lönekostnader för chauffören och hans medpassagerare. Dessutom tar vi även i rapporten upp att förändringen inte enbart påverkar transporterna, utan förändringarna skulle även kunna påverka andra delar av logistiksystemet, vilket i sin tur kan påverka andra delar av företaget. Slutsatsen av projektet är att det nya förslaget för rutter är mer kostnadseffektivt för Ekoparti AB än de nuvarande rutterna. I och med att tidskostnaderna utgör majoriteten av totalkostnaderna bör man för att minska totalkostnaderna ta fram lösningar som minskar den spenderade tiden vid distributionen till kunderna. Dessutom får man inte bortse från helhetsperspektivet då transportförändringar inte bara påverkar transporterna utan även resterande delar av företaget. Detta för att undvika oönskade negativa effekter i andra delar av verksamheten när man genomför en förändring

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)