Åter till kompost! : en teoretisk genomgång och jämförelse mellan olika komposteringsmetoder

University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

Abstract: Varje år försvinner enorma mängder odlingsbar mark som direkt följd av erosion, försaltning, kompaktering, försurning och kemisk förorening av jorden. Att tillsätta organiskt material, t.ex. i form av kompost, är ett sätt att motverka denna utveckling. Kompostering är också en viktig metod för att ta tillvara vårt ökande matavfall. I den här uppsatsen beskrivs mekanismerna bakom den biologiska nedbrytningen som sker i en kompost. Syftet med uppsatsen är att öka kunskapen kring möjligheter att sluta det nära kretsloppet från matavfall till odlingssubstrat. Komposteringsmetoderna varmkompost, kallkompost, maskkompost, biodynamisk kompost och bokashi beskrivs och jämförs med avseende på metod, nedbrytningsprocesser och slutprodukt. Med hjälp av en kemisk analys undersöks näringsinnehållet i provtagningar från de fem olika komposterna. Litteraturstudier och intervjuer med kompostexperter ligger till grund för uppsatsens teoretiska genomgång och resulterar i en pedagogisk handbok. Handboken vill erbjuda en lättillgänglig sammanställning över olika komposteringsmetoder och riktar sig till den som vill börja kompostera oavsett förkunskaper.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)