Digital impression. The impact of saliva and plaque present in the oral cavity.

University essay from Malmö högskola/Odontologiska fakulteten

Abstract: Syftet med studien var att undersöka hur känslig den intra-orala scannern är för olika parametrar i den orala miljön. Undersökningsgruppen bestod av tre frivilliga deltagare och urvalet gjordes för att minimera influensen av biologiska eller genetiska skillnader i plackackumulation och salivkomposition och produktion. Scanningarna utfördes med 3Shape TRIOS digitala scanner. Fyra olika digitala avtryck togs på varje deltagare i studien; (1) vid närvaro av 3 dagar gamalt plack men i övrigt kliniskt torr munhåla (2) utfördes efter professionell tandrengöring med roterande instrument och med saliv på tandytorna, (3),(4) togs efter den professionella tandrengöringen och med kliniskt torr munhålan för att erhålla referensscanningar där de kliniska parametrarna hade minimalt inflytande. Värdena som uppmättes bland parametrarna på deltagarna sträckte sig mellan -326μm till 318μm. Hos deltagare 1 syntes tydliga skillnader mellan kontrollscanningen och referensscanningen på de posteriora tändernas ytor. Skillnader i scanningen mellan kontroll och plack kunde ses på de anteriora tändernas ytor hos deltagare 2 och hos deltagare 3 uppmättes omfattande skillnader mellan kontroll och saliv på molaren. Av studien kan man dra slutsatsen att miljön i munhålan påverkar scannerns avläsningsförmåga av de orala strukturerna men att det fortfarande är osäkert hur och i vilken utsträckning. Fler studier är nödvändigt för att undersöka om de kliniska parametrarna dvs. plack och saliv, påverkar resultatet vid framställning av protetiska konstruktioner.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)