Department of Real Estate and Construction Managemen Centre for Building and Real Estate Economy

University essay from KTH/Fastigheter och byggande

Abstract:

Köpet av en bostadsrätt är för de flesta människor den största investering i deras liv. Som bostadsrättsinnehavare förvaltas huset och fastigheten av en bostadsrättsförening. För att finansiera driften och underhållet tar föreningen ut en avgift från bostadsrättsinnehavaren, en månadsavgift. Månadsavgiften, tillsammans med eventuella räntekostnader som uppstår om finansiering skett genom lån, utgör den sammanlagda boendekostnaden för bostadsrättsinnehavaren. Därför bör det vara av stor vikt att köparen försäkrar sig om att föreningen har god ekonomi och har skötts på ett bra sätt, för att undvika stora och oväntade höjningar av månadsavgiften vilket medför ökade boendekostnader.

Den här uppsatsen syftar till att undersöka i vilken omfattning aktörer på bostadsmarknaden använder årsredovisningen som beslutsunderlag vid köpet av bostadsrätt samt att ge förslag på hur man kan göra årsredovisningen mer lättläst och förståelig. Data insamlades genom fastighetsekonomisk facklitteratur, myndigheter och organisationer som är verksamma inom området.

Frågeställningarna ovan besvarades genom empiriska undersökningar i form av enkäter och intervjuer samt en jämförelsestudie av tre stycken bostadsrättsföreningar i Stockholms innerstad. Resultaten från enkäterna indikerade på att endast de med ekonomisk utbildning använde sig av och kunde tolka årsredovisningarna inför köpet av sin bostadsrätt. I de mer diskuterande intervjuerna framgick att även de med ekonomisk utbildning saknade kunskaperna som krävdes för att analysera föreningarnas årsredovisning på djupet, även om de hade större förståelse än de utan ekonomisk utbildning. Jämförelsestudien illustrerade hur nyckeltal kan användas för att analysera en bostadsrättsförenings ekonomiska status.

Slutsatsen är att aktörer på bostadsrättsmarknaden utan ekonomisk utbildning inte använder sig av årsredovisningen som beslutsunderlag vid köp av bostadsrätter. De med ekonomisk utbildning använder sig av föreningens årsredovisning men saknar förmågan att analysera föreningens ekonomi på djupet.

Uppsatsen föreslår att de behandlade nyckeltalen med tillhörande förklarande text bör presenteras i varje årsredovisning, förslagsvis under förvaltningsberättelsen. Det skulle medföra att samtliga aktörer på bostadsrättsmarknaden kan analysera föreningens ekonomi på djupet och försäkra sig om att göra ett välgrundat köp.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)