Implementering av FSC-certifiering av mindre enskilda markägares skogsbruk

University essay from SLU/Dept. of Forest Resource Management

Author: Karin Tormalm; [1996]

Keywords: certification;

Abstract: Efterfrågan på miljövänligt producerade produkter har ökat allt mer under senar e år. Det har bl.a. lett till att system för miljömärkning och miljöstyrning av skogsbruk har utvecklats. Det finns i dag tre system som kan vara aktuella för skogsbruk i Sverige : • Certifiering enligt Forest Stewardship Council, FSC. • Registrering enligt Eco Management and Audit Scheme, EMAS. • Certifiering enligt Internationella Standardiseringsorganisationen, ISO 14000. Det här arbetet behandlar FSC-certifiering av enskilda mindre markägares skogsbruk. FSC är en oberoende internationell miljöorganisation som uppmuntrar ett miljö­ anpassat, ekonomiskt livskraftigt och samhällsnyttigt bruk av världens skogar. Certifiering enligt FSC innebär att en tredje oberoende part, certifieraren, kontrollerar att skogsbruket sköts enligt uppställda krav. FSC har utvecklat tio principer och kriterier som gäller generellt över hela världen och ska ligga till grund för utveckling av nationella standarder, anpassade efter lokala förutsättningar. I februari 1996 bildades en svensk FSC-arbetsgrupp med uppgift att utveckla en standard för certifiering av svenskt skogsbruk enligt FSC. I arbetsgruppen finns miljömässiga, ekonomiska och sociala intressen representerade. FSC-certifiering av mindre enskilda markägares skogsbruk kan genomföras genom att flera skogsägare ansluter sig till en paraplyorganisation. Paraplyorganisationen är en förmedlare mellan certifieraren och markägarna. Den största fördelen med detta förfarande är att certifieraren kan hantera hela den anslutna arealen som en enhet. Detta gör certifiering via en paraplyorganisation betydligt mer kostnadseffektivt än separat certifiering av varje enskild mindre fastighet. Företag/organisationer som skulle kunna verka som paraplyorganisationer är t.ex. skogsägarföreningar, inköpsföretag, konsulter eller skogsbolag. Certifieringsavtal upprättas dels mellan certifierare och paraplyorganisation och dels mellan paraplyorganisation och de enskilda markägarna. I avtalen ska framgå vilka uppgifter och ansvarsområden som åligger respektive part. De uppgifter som åligger en paraply-organisation är i huvudsak: • Administrativa • Rådgivande/Utbildande • Kontrollerande De problem som kan föreligga för ett företag/organisation som vill verka som paraply­ organisation beror på vilken organisation och verksamhet företaget har i dag. Främst är det problem med administrativa och kontrollerande uppgifter som föreligger. Enligt de av FSC ackrediterade certifierarna ska paraplyorganisationen åta sig en stor del av de olika uppgifterna. Paraplyorganisationerna själva kan dock ha olika möjligheter och ambitionsnivå att utföra dessa uppgifter. Det är därför önskvärt och rimligt att det kommer att finnas utrymme för ett spektrum av paraplyorganisationer, med sinsemellan olika stort ansvar för administration, utbildning och rådgivning samt kontroll.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)