Elakartad lungsjuka hos nötkreatur : sjukdomen och problematik kring dess kontroll i Afrika söder om Sahara

University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

Author: Madeleine Lodin; [2012]

Keywords: CBPP; lungsjuka; pleuropneumoni; nöt; Afrika;

Abstract: Elakartad lungsjuka hos nötkreatur (Contagious bovine pleuropneumonia, CBPP) är en bakterieorsakad pleuropneumoni som orsakar stora ekonomiska och sociala problem i stora delar av Afrika. Ingen annanstans i världen spelar den så stor roll som i de torra områdena söder om Sahara där den orsakar epidemier och är endemisk. Mykoplasma mycoides subsp. mycoides Small Colony variant (MmmSC) är den orsakande bakterien. MmmSC överlever dåligt i omgivningen och kräver direktkontakt för överföring. Vanligaste smittvägen är inhalation av hostdroppar från infekterade djur. Bakterien adhererar till epitelet i luftvägarna och utövar cytotoxiska effekter. Akut form innebär kraftig pleuropneumoni med fibrinutfällningar och ödem. Kliniska symtom är feber, nedsatt allmäntillstånd och hostningar. Djuret kröker på ryggen och sänker huvudet för att kunna andas så smärtfritt som möjligt. Avmagring, inaktivitet och bukandning är andra tecken på sjukdom. Problematiken kring CBPP kretsar kring den livsstil som är nödvändig i de torra områden i Afrika där sjukdomen utgör ett problem. För överlevnad krävs att boskap förflyttas långa sträckor mellan bostad, vattenkälla och betesområden. Detta gör att hjordar kommer i kontakt med varandra och möjliggör smittspridning. Det finns i grund och botten fyra verktyg för kontroll av CBPP; dessa är rörelsekontroll, utslaktning, behandling och vaccination. Mest effektivt är utslaktning och rörelsekontroll men de är också dyrast och svårast att implementera. Behandling med antibiotika medför alltid risk för resistensutveckling och vaccin som idag finns tillgängligt har en krävande vaccinationsregim. En kombination av kontrollåtgärder skulle kunna vara en möjlig väg. Det kräver dock noggrann utvärdering, samling av resurser och ett generellt uppmärksammande av sjukdomen från staternas håll, något som idag är mycket bristfälligt.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)