Wap usage In Sweden : Could i-mode be an option?

University essay from Högskolan i Jönköping/IHH, Informatik; Högskolan i Jönköping/IHH, Informatik; Högskolan i Jönköping/IHH, Informatik

Abstract: Mobiltelefonianvändningen har sedan början av 2000-talet haft en stark tillväxt och till-sammans med utvecklade tekniker ifrån Internet uppstod förutsättningar för en ny marknad – mobilt Internet. Europa, Nord Amerika och Japan ledde utvecklingen. Europa och Nord Amerika utvecklade Wireless Application Protocol (WAP) medan ett japanskt företag NTT DoCoMos utvecklade ett eget system – i-mode – som dominerar den japanska marknaden idag. Detta medan WAP-användningen ej blev den succé man hade hoppats på och användningen av WAP är ej speciellt hög idag, trots att de flesta mobiltelefoner i Sverige har stöd för WAP. Syftet med denna rapport är att förklara utifrån ett användarperspektiv varför WAP-användningen är låg i Sverige samt hur i-mode kunde lyckas så väl på den japanska mark-naden. Rapporten syftar också till att undersöka befintliga mobilanvändares behov angående mobilt Internet och upptäcka ifall i-mode möter dessa behov. En jämförelse skall också ske av hur WAP och i-mode har marknadsförts. Resultatet skall förklara varför majoriteten av svenska mobilanvändare ej använder WAP. Forskningen inledes med en litteraturstudie. Med denna litteraturstudie som stöd så valde vi att genomföra en enkätundersökning för att upptäcka den utvalda populationens behov och användninsgrad av mobilt Internet. Utfallen från enkätundersökningen analyserades tillsammans med teorier och det tillsammans skapade resultatet. • Människor i Sverige tenderar till att använda internet hemma istället. • WAP-användning är dyrt och långsamt idag. • Kunskapen om WAP bland det svenska folket är dålig. • Med vår forskning som utgångspunkt så finns det inget behov för mobilt Internet. Det låga användandet av mobilt Internet förklaras främst med att de svenska användarna utnyttjar tillgången av Internet hemma. Detta ser inte vi som en egentlig orsak utan mer som ett resultat av de brister som mobilt Internet uppvisar. Större delen av dessa behov klarar ej en i-mode implementation i Sverige av att tillfredsställa i dagsläget. Därför ser vi ej i-mode som ett alternativ idag. Däremot anser vi att om i-mode kan marknadsföra sig som i Japan – som ett komplett system med unika funktioner – istället för en komprimerad ver-sion av internet, så kan i-mode vara ett fullvärdigt alternativ då tekniken redan finns för en implementation i Sverige.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)