Vilka faktorer påverkar matchningsprocessen vid ägarskifte utanför familjen? : en kvalitativ studie av lantbruksföretag i Skåne

University essay from SLU/Dept. of People and Society

Abstract: Svenskt lantbruk har traditionellt sett efterträtts i nedstigande släktled, men den agrara näringen går mot andra tider. En åldrande lantbrukarkår i samband med att den yngre generationen inte är lika intresserad av att verka på landsbygden medför att många lantbrukare inte vet vem som ska ta över och förvalta vidare lantbruksverksamheten. För att svenskt lantbruk ska leva vidare och blomstra i ytterligare en generation, är frågan kring matchning mellan parter utanför familjen viktig för att ett lyckat ägarskifte ska ske. Vilka faktorer underlättar samt försvårar matchningsprocessen mellan lantbrukare och ung intresserad person som vill driva ett lantbruksföretag, men inte har möjligheten att överta inom sin familj? Matchningsprocessen vid ett ägarskifte utanför familjen av en lantbruksverksamhet kan till stor del liknas med matchning av parter till organisationer generellt, inte enbart knutet till den agrara näringen. Kring ämnet personmatchning finns det några huvudfaktorer som underlättar respektive försvårar processen. Faktorerna har i detta arbete utvärderats och jämförts med resultat från kvalitativa intervjuer med olika personer som har genomfört ett ägarskifte utanför familjen. Jämförelsen gjordes för att testa om huvudfaktorerna från litteraturen stämmer med verkligheten, och analysera om de berörda parterna har upplevt andra faktorer under matchningsprocessen. Det visade sig att respondenterna i intervjuerna har alla genomgått förhållandevis problemfria matchningsprocesser och har därför inte reflekterat mycket kring vad som försvårade processen. Samtliga var dock eniga om vad som underlättat matchningen och faktorerna var snarlika de som arbetet har utgått ifrån. Kortfattat så har studien resulterat i att de huvudsakliga framgångsfaktorerna för ett ägarskifte utanför familjen är att övertagaren på något sätt har en tidigare koppling till företaget. Men även att parterna delar liknande uppfattningar och värderingar med varandra och att de är öppna genom hela processen. En faktor som försvårar i matchningsprocessen är de höga inträdesbarriärerna som lantbruksbranschen har.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)