Structural investigation of ductile deformations across the Frontal Wedge south of Lake Vättern, southern Sweden

University essay from Lunds universitet/Geologiska institutionen

Abstract: Deformationszonen kallad ”Frontal wedge” är ett system av N-S branta och vertikala deformationszoner i gränsen mellan Svekonorvegiska och Sekorareliska provincen, i södra Sverige. Ursprung av dessa strukturer är inte fullt förstått och under de senaste årtiondena har endast ett fåtal undersökningar gjorts på dessa deformationszoner. Det finns flera olika tolkningar och modeller för bildandet av strukturerna i ”Frontal wedge”. Denna studie syftar att bidra med fältdokumentation av ett område söder om Vättern för att förbättra förståelsen för strukturerna och deras uppkomst. Den fältbaserade dokumentationen inkluderar strukturgeologiska mätningar av foliationsplan, tolkning av kinematiska indikatorer och petrografiska studier på bergarter tvärs över ”Frontal wedge”. Denna studie inkluderar även en jämförelse mellan strukturerna som studerats söder om Vättern och de norr om Vättern beskrivna av Wahlgren et al (1994). Resultaten påvisar att branta till vertikala deformationszoner tvärs över strykningen definierar en ”solfjäder”- eller ”wedge” struktur med konsekvent västra-blocket-upp kinematik. De petrografiska undersökningarna indikerar vidare att omkristallisation av fältspater och penetrativ deformation ökar från öst till väst i det studerade området. Den generella strukturen söder om Vättern liknar den som tidigare har beskrivits norrut. Den förespråkade modellen här, för utvecklingen av ”Frontal wedge” söder om Vättern, är att svaghetszoner bildade före Svekonorvegiska orogenesen är ursprunget för utvecklingen av ”Frontal wedge”. Dessa svaghetszoner reaktiverades under orogenesen och det påföljande upplyftandet av Östra Segmentet resulterade i bildandet av den branta deformationszonrema med västra-blocket-upp kinematik. Denna modell överensstämmer med den observerade strukturella geometrin, speciellt de dominerande branta till vertikala deformationsstrukturerna samt kinematiken härledd från kinematiska indikatorer och den gradvisa förändringen av deformationens karaktär i bergarterna från öst till väst i det studerade området.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)