Hygge nära eller långt från tätort : en studie i hur hyggen runt Umeås tätort förändras beroende på avstånd

University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

Abstract: I Sverige ligger 4,3 % av den svenska skogsmarken inom 5 km till en tätort med mer än 10 000 invånare. Den används för bland annat rekreation och kan ha en positiv inverkan på hälsan. Samtidigt kan konflikt väckas när åtgärder görs i tätortsnära skog. I detta arbete undersöks om hyggen blir fler och större beroende på vilket avstånd från Umeås tätort de befinner sig på. Genom en skogsmask, framställd av Metria, har hyggen från Umeås tätortsnära skog tagits ut och analyserats för att se om det finns något samband. Dessutom har data kompletterats med information från Skogsstyrelsen avverkningsregister. Resultatet visade att det inte fanns något signifikant samband mellan hyggenas antal och storlek beroende på avstånd. Däremot var total arealen hygge störst i de yttre zonerna. Anledningen till detta resultat skulle kunna vara att det ligger många mindre tätorten runt om Umeå eller på grund av kvaliteten på indata. Resultatet tyder på att Umeå kommun inte har någon plan att sköta de tätortsnära skogarna annorlunda.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)