Ett hållbart och lustfyllt företagande : en studie av hästföretag

University essay from SLU/Dept. of Economics

Abstract: Att skapa och driva företag med en hållbar grund är en av framtidens största utmaningar. I ett hållbart företag samverkar ekonomiska, sociala och ekologiska aspekter för att skapa ett värde som företaget kan få någon ekonomisk vinst ur. För att främja ett sådant företagande krävs det att det finns en drivkraft för att skapa det. En brist finns tidigare forskning om hur de hållbara värdena skapas och underhålls i samband med företagande. Studies mål är att bidra till en ökad förståelse i hur värdeskapande i företag ser ut och vilka typer av värden som kan skapas i samverkan med omvärlden. Då entreprenören anses vara en nyckelfaktor i att utveckla mer hållbara lösningar enligt tidigare litteratur så är det där studien börjar. Syftet med studien är att undersöka hur olika typer av värde skapas och för vem inom ett företag. Dessa värden är i studien inriktade på det hållbara värdet som skapas inom företaget; ekonomiskt, socialt och ekologiskt, samt att dessa värden skapas för interna eller externa parter. För att studera detta vidare genom en kvalitativ metod intervjua tre olika fallföretag inom lantbrukssektorn och rikta in oss på hästföretagen. Genom intervjuerna fick vi fram vår data som presenteras genom en tidslinje för att lättare se de olika processerna som har funnits i företaget. Detta övergår sedan till en tematisk analys där de olika ekonomiska, sociala och ekologiska värdena sorterats ut. Dessa olika typer av värden formas sedan också till en analys i om dessa värden skapas för interna eller externa parter till företaget. En speciell typ av värde uppkommer i analysen som vi väljer att kalla ett egovärde. Vilket är ett värde som skapas för extern användning, men som företagaren själv sedan kan ta del av internt i samband med företaget. I resultatet så framkommer det att entreprenören är tydligt drivande i företagens värdeskapande processer. Den entreprenöriella drivkraften i företaget har gjort att ekonomiska, sociala och ekologiska värden har skapats inom företagen. Dessa olika typer av värden skapas i samverkan med företagens omgivning. Värdena som skapas används både internt och externt, men en typ av egovärde uppstår också i samband med detta. Detta egovärde används som en drivkraft som gör att företagaren vill fortsätta med sitt företag som är baserat på entreprenörens intresse. Lusten att få jobba med det som de tycker är roligt gör att deras glädje för djur, människor och natur minskar vikten av de ekonomiska aspekterna. Vidare forskning behövs för att förstå detta egovärde och hur olika typer av värde skapas inom företag.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)