Virkesflöde och val av hjulsystem på virkesfordon inom Region Iggesund, Holmen Skog

University essay from SLU/Dept. of Forest Resource Management

Abstract: Syftet med detta arbete har varit att undersöka hur virkesflödet från Region Iggesund varierar under året och belysa orsakerna till detta samt att beräkna transportkostnader och analysera vilka distrikt som skulle kunna ha störst nytta av virkesfordon med Central Tyre Inflation (CTI) eller Super Singel hjul, alternativt hjulsystem som kombinerar de båda teknikerna. Utgångspunkten har varit rationell virkesförsörjning från skog till industri, med så låga virkeslager och transportkostnader som möjligt. Region Iggesund anskaffade 1,9 miljoner fastkubikmeter (m3fub) virke 2011, varav 45 % kom från egen skog och 55 % kom från lokala köp. Huvuddelen levererades till Iggesunds Bruk, Iggesunds Såg och Hallsta Pappersbruk. Regionen är uppdelat i sex distrikt, med Uppland i söder, Sveg i nordväst och Hudiksvall i öster. Däremellan ligger Bollnäs, Delsbo och Ljusdal. Studien avser 2010 och 2011, men omfattar inte Bollnäs distrikt eftersom detta var nybildat och nödvändiga uppgiftsunderlag saknades. Den inmätta volymen från egen skog respektive lokala köp är varandras spegelbilder med lägst leverans från egen skog under de bästa drivningssäsongerna och vice versa. Orsaken är främst att man vill undvika skador på skogsmark och vägar hos privata skogsägare, vilket skulle kunna inverka negativt på köpverksamheten. Väglagret är högst i februari, ca 7,5 % av årsvolymen, och lägst i oktober, ca 2,5 %. Distriktens medeltransportavstånd till industri varierar från 38 km till 192 km. Variationen under året när det gäller skotade och inmätta volymer har beskrivits med hjälp av variationskoefficienten. Denna var i genomsnitt 17 % respektive 12 %, men varierade mellan distrikt. Variationen i inmätt volym från distrikten minskade med ökad andel av årsvolymen. Däremot kunde inte något samband med vägstandard påvisas. Förklaringen är troligen att verksamheten i hög grad anpassats till den rådande vägsituationen. Sambandet mellan inmätt och skotad volym var starkare vid kortare transportavstånd och vice versa, vilket torde kunna förklaras av distriktens taktiska roll i virkesförsörjningen. För ett konventionellt 60 tons fordon som utrustats med CTI ökade transportkostnaden med i genomsnitt 1,5 % eller 1 kr/m3fub. Super Singel hjul innebar däremot en kostnadssänkning med i genomsnitt 1,3 % eller 1,2 kr/m3fub. Effekten på transportkostnaden är med andra ord begränsad. Mot detta skall ställas effekter på virkesflöde och vägar. Fördelen med CTI är främst ökad framkomlighet, minskad spårbildning och minskat vägslitage. Därför är nyttan av CTI störst på vägar som har låg tillgänglighet under tjällossningen och/eller är svaga under regniga perioder. Korta transportavstånd, som innebär hög volym per fordon samt gruppkörning, som kan innebära risk för utmattning av vägen under känsliga perioder, är också förutsättningar som talar för CTI. Fördelen med Super Singel hjul är att det sänker bränsleförbrukningen och därmed transportkostnaden. Analyserna visade att Delsbo och Hudiksvall är av störst intresse för CTI medan Uppland är intressant för Super Singel hjul. CTI är också ett bra alternativ för Ljusdal. Sveg har långa transportavståndet och relativt låg vägstandard, därför är bedömningen att Super Singel hjul skulle kunna kombineras med CTI. Detta är dock ett i praktiken obeprövat hjulsystem i Sverige. Vid införande av 74 tons bruttovikt, som nu är aktuellt, så kommer transportkostnaden att kunna sänkas. Den relativa förändringen av transportkostnaden vid införande av CTI och Super Singel hjul förblir dock oförändrad. Detta innebär att tröskeln för införande av dessa tekniker sänks. Variationen i virkesflödet under året, beroende på skillnader i vägstandard och övriga förutsättningar för virkesförsörjningen inom Region Iggesund, visar att det finns en potential att differentiera fordonen och bättre anpassa dessa till uppgiften. En ökad specialisering kan dock kräva mer planering och intensivare transportledning. Detta kan förväntas sätta ökat fokus på utvecklingen av hela transportsystemet, d.v.s. vägar och fordon, vilket i sig är positivt. Mot bakgrund av detta föreslås en bredare implementering av CTI och även test av Super Singel hjul där förutsättningar finns. En nyckelförutsättning är då troligen ökat samarbete med åkeriföretagen och mer innovationsdrivande upphandling av transporttjänster.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)