Stereotypier hos euroasiatiskt lodjur(Lynx lynx)

University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

Abstract: I dagsläget saknas det information om förekomst av stereotypier hos lodjur (Lynx lynx) i svenska djurparker. För att djuren i parkerna ska få förutsättningar som möter deras behov måste vi veta om det finns ett problem i dagsläget som behöver åtgärdas. Detta arbete är ett första steg till att få en överblick över förekomsten av stereotypier hos lodjur i svenska djurparker. Studien syftar även till att bistå Skånes Djurpark med information om hur parkens lodjur utnyttjar sitt hägn.Studien består av två delar, varav den ena utfördes i form av en beteendestudie på Skånes Djurpark i Höör, där tre beteendekategorier (aktiva, passiva och stereotypier) samt hägnutnyttjande registrerades med hjälp av kontinuerlig fokaldjursobservation och momentanregistrering med ett intervall på en minut. Den andra delen består av en enkätstudie som skickats till 10 djurparker i Sverige som håller lodjur.Beteendestudien i Skånes Djurpark visar att tre av fyra individer utför stereotypin pacing. Hanen ser ut att vara den individ som utför pacing mest. De flesta pacingsekvenserna utfördes under förmiddagens observationspass, både före och efter matning. Honan utförde inte någon form av stereotypi utan spenderade större delen av observationerna passiv, detta kan dock bero på att hon var dräktig. Hägnet i Skånes Djurpark ser ut att utnyttjas ojämnt, med störst andel registreringar i zon A (40 %) och B (42 %) och endast 18 % i zon C.Enkätundersökningen visade också att pacing verkar vara vanligt förekommande med tre av fem svarande parker som uppgav att de upplevde att en eller flera lodjursindivider uppvisade pacing. En av parkerna som uppgav att de inte upplevde att någon individ utförde någon form av stereotypi är Skånes Djurpark som beteendestudien utfördes på. Detta kan bland annat visa på att det kan vara svårt för djurparkspersonalen att veta exakt hur djuren beter sig, men också på att definitionen av stereotypier skiljer sig åt. Därför skulle det vara av vikt att utföra beteendestudier under längre tid på fler parker för på ett tillförlitligare sätt sammanställa information om förekomst av stereotypier hos lodjur i svenska djurparker.På grund av korta tid studien utfördes och de få individer som observerades samt de få djurparker som svarade på enkäten är frågeställningarna inte kan besvaras på ett säkert sätt. Frågorna som ställts i denna studie kan med fördel användas i mer omfattande studier i framtiden. Mer forskning inom området är av vikt. Eftersom lodjur är relativt vanliga både på djurparker och i det vilda skulle arten vara lämplig för vidare studier för att försöka förstå varför kattdjur i fångenskap verkar drabbade av stereotypier och vad som kan göras för att minska dess förekomst.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)