Placement of work stations for optimized and efficient cooperation in the Östgöta control center

University essay from Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystem; Linköpings universitet/Tekniska högskolan

Abstract: Det finns olika sätt att öka kapaciteten hos en flygledare. En av de är att göra samordningar mer effektiva. Samordningar sker idag via datalänk eller verbalt, då genom telefonsamordning eller face-to-face. Det finns även icke verbala samordningar där bara kroppsspråk står för en del av kommunikationen. På en kontrollcentral utförs många samordningar och informationsdelningar mellan flygledare. Detta görs för att kunna hålla en hög säkerhet men ändå arbeta på ett effektivt sätt. Östgöta kontrollcentral, ÖKC, har undersökts för att se om informationsdelningen kan bli effektivare samt om en flygledarassistent kan stötta två flygledare samtidigt. Med hjälp av en teoretisk referensram och litteraturstudie har det visat sig att bland annat Lean production kan appliceras på området för att utvärdera ÖKC. Författarna har observerat den operativa verksamheten på ÖKC och samlat data som i sin tur ligger till grund för de mätningar som gjorts. Därefter har ett alternativt ÖKC tagits fram med förankring i teorin om hur kontrollcentraler bör se ut för en bra social samverkan och teamwork. Utifrån data från observationen är informationssträckan som information inne på ÖKC måste färdas 150,8 meter. Detta mätetal är undersökningens viktigaste mätetal och visar att alternativet har motsvarande 130,5 meter informationssträcka, vilket ger en minskning med 20,3 meter.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)