Kartläggning och analys av ett sågverksbolag : rotlagerstrategi ur ett Lean Production perspektiv

University essay from SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

Abstract: I dagens moderna skogsbruk lagras råvaran så nära inpå industrin som möjligt i ett stående och växande lager, rotlager. Rotlagring medför att råvaran inte tappar kvalitet och även kapitalbindningen minskar. Det finns dock inget definitivt svar på vilken rotlagernivå som ett Sågverksbolag ska ha men klart är att det finns för- och nackdelar med både för stort och för litet rotlager. Studiens syfte var att identifiera möjliga förbättringar av processer som berör rotlagerhantering ur ett Lean Production (LP) perspektiv för ett Sågverksbolag i norra Sverige. LP innebär att fokus ligger på flödeseffektivitet och att maximera kundvärde. Kunderna i detta fall är både interna och externa, dels industrins timmerleverans dels utförande av tjänst hos markägarna. Studien har som metod dels använt sig av semistrukturerade intervjuer med sågverkspersonal, dels analyser av sågverkets historiska data på köp-, produktionstakt och rotlagernivåer har använts. Resultatet visar att det finns processer i arbetet som är onödiga ur ett LP perspektiv dessa orsakas delvis av felaktig information i rotlagerdata. Analyser visar även på att storleken och fördelningen av rotlagret inte är optimal för någon av kunderna samt att ledtiderna från kontraktering till slutavverkning är långa, upp till 55 veckor i medeltal. Långa ledtider kan orsaka ett antal negativa konsekvenser som exempelvis: ökad arbetsbörda för virkesköpare och tvingande avverkningar. För att skapa ett effektivt rotlager ur ett LP perspektiv bör sågverket fokusera på att öka precisionen i rotlagerdata samt se till att fördelningen är rätt vid rätt tidpunkt. Utöver detta bör man även se till att köptakt och produktionstakt följer varandra för att rotlagret inte ska öka onödigt mycket, vilket leder till minskat kundvärde.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)