En analys av befintliga och alternativa gallringsmallar för tall i norra Sverige

University essay from SLU/Dept. of Forest Resource Management

Abstract: Olika beslutsstöd för gallring, så kallade gallringsmallar, har sammanställts av Skogsstyrelsen (1984) och Skogforsk (INGVAR). Denna studie består av tre delar. I den första delstudien jämförs fyra olika alternativ till stöd för beslut om gallring med Heureka. Två av alternativen var konsekvensanalyser för gallring enligt Skogsstyrelsens (SKS) respektive INGVARs (ING) gallringsmallar. Alternativ NYA anpassades för att tillmötesgå Skogsstyrelsens riktlinjer för gallring 2016. Alternativ REF konstruerades för att uppnå högsta möjliga nuvärde och för att utgöra referensalternativ. De fyra alternativen jämfördes i första hand efter nuvärde vid 1,5 % respektive 2,5 % kalkylränta men också efter skogsskötsel. REF gav högst nuvärde, i tur och ordning följt av NYA, ING och till sist SKS. Detta gällde för båda kalkylräntorna, om än skillnaderna var något större vid 1,5 % kalkylränta än vid 2,5 % dito. Resultatet indikerar att Skogsstyrelsens och INGVARs gallringsmallar föreslår gallring tidigare än vad som är nuvärdesmässigt motiverat, att nya gallringsmallar kan ge bättre ekonomiskt resultat och lägre risk för skador. I den andra delstudien sammanställdes nya gallringsmallar för tall i norra Sverige efter ett utförande som liknar Skogsstyrelsens gallringsmallar från 1984, baserat på resultatet för NYA. Trender i resultatet från delstudie 1 kunde visuellt skönjas i gallringsmallarna från delstudie 2, som att gallring föreslås för tidigt i Skogsstyrelsens och INGVARs gallringsmallar. I den tredje delstudien utformades stöd för gallringsbeslut med hjälp av binär logistisk regression. Modellerna skattar sannolikheten för att Heureka, med inställningar från NYA rådande, hade gallrat ett skogsbestånd. Modellerna föreslog gallring i enlighet med Heurekas utförda gallringar i 79-87 % av bestånden.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)