Språkutvecklande arbete i gymnasieskolan : Några skolledares och lärares reflektioner kring andraspråksutveckling och svenska som andraspråk

University essay from Högskolan i Kalmar/Humanvetenskapliga institutionen

Author: Carl-axel Petersson; [2008]

Keywords: ;

Abstract: Övergripande syftet med min studie är att utforska arbetet med svenska som andra-språk och modersmål på några gymnasieskolor för att synliggöra språkutvecklande in-satser vilka kan förhindra avbruten språkutveckling samt att belysa hur man arbetar med flerspråkiga elevers språkutveckling i både första och andra språket. Undersökningen bygger på kvalitativa semistrukturerade intervjuer av skolledare och lärare i svenska som andraspråk. Resultatet visar att den enskilda skolan gör olika tolkningar av läroplaner och kursplaner inom det aktuella området. På skolorna bedrivs olika typer av språkutvecklande arbete. En del av detta arbete initieras direkt av de styrdokument som reglerar verksamheten. Andra språkutvecklande insatser är tillkomna på lokala initiativ med eller utan direkta kopplingar till tidigare forskning.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)