Genetisk variation i spermakvalitet, och dess koppling till galtars fruktsamhet

University essay from SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

Abstract: Det finns många faktorer som påverkar galtens ejakulatkvalitet, t.ex. genetisk bakgrund och miljöfaktorer. Om det finns ett samband mellan ejakulatets kvalitet och galtens verkliga fruktsamhet kan man lätt skilja på bra och dåliga galtar, och därmed sålla bort galtar med dålig fruktsamhet. I Sverige kontrolleras idag alla ejakulat som skall gå till artificiell insemination för fem klassiska spermieegenskaper (volym, koncentration, motilitet, andelen onormala spermier och totala antalet spermier), för att få en uppfattning om ejakulatets kvalitet. Dock har det inte kunnat påvisas att dessa egenskaper har någon klar koppling till galtens verkliga fruktsamhet, även om de kan ge indikationer om den. Däremot har man kunnat koppla fertiliteten till spermiernas morfologi och dess s.k. kromatin-integritet. Dock kan de klassiska spermieegenskaperna ge en indikation på galtens och ejakulatets fruktsamhe vilket kan utnyttjas både bland bruksgaltarna och i avelsurvalet för spermakvalitet. Alla de klassiska spermieegenskaperna har arvbarheter som är tillräckligt höga för avelsurval och kan därför sättas in i avelsmålet, som ett mått på galtens fruktsamhet. Det skulle kunna säkerställa en god spermaproduktion i nästkommande generationer hos framförallt faderraserna, eftersom de idag främst selekteras på tillväxthastighet, foderomvandlingsförmåga och köttighet vilka har visat sig ha en negativ genetisk koppling till spermakvaliteten i ejakulatet.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)