Hur kan skogsbad skölja bort stressen hos den urbana människan? : naturens bidragande effekter på återhämtning

University essay from SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

Abstract: På bara några årtionden har människan gått från att leva ett självförsörjande liv på landsbygden till att leva ett urbant liv i städerna, bortkopplad från naturen. Städerna blir tätare och människan tycks förlora kontakten med naturen allt mer. Hektiskt stadsliv med kontorsjobb, ständigt uppkopplade telefoner och deadlines att hinna med, gör att människan är mer stressad än någonsin tidigare. I Japan år 1978 myntades begreppet ​ K a r o s hi - död till följd av överansträngning på arbetet - som blir allt vanligare. Till följd av denna negativa utveckling inrättade den Japanska staten naturterapiområden specifikt för S​ hin rin - Y o k u , som på japanska betyder skogsbad, i hopp om att få befolkningen att må bättre. Skogsbad är en form avnaturterapi, som kan utföras ensam eller tillsammans med guide, vars syfte är att insupa skogens atmosfär med alla fem sinnen. Resultaten visar att skogsbad påverkar människans hälsa positivt, både fysiskt och mentalt. Effekterna av skogsbad på människans hälsa utgör ett argument för att få in grönområden i städerna. De visar även att skogsbad kan tillföra kvaliteter till stadsbor. Istället för att bo naturnära, kan stadsbor skogsbada för att ta del av naturens goda effekter. Människans evolutionära arv gör sig påmint än i dag, i form av att de fem sinnena är så pass mottagliga för vår omgivning, vilket visar att människan hör ihop med naturen. Detta bör tas i beaktning när städer planeras. Forskningsområden som kan utvecklas är hur människan mår i olika typer av stadsmiljöer. Arbetet bygger på litteraturstudier av vetenskapliga källor, samt ett egenupplevt skogsbad, som visar ett exempel på hur ett skogsbad kan gå till. Målet med arbetet har varit att ta reda på om skogsbad kan tillföra kvaliteter till växande städer och därmed vara ett argument till att få in fler grönområden i städerna, samt om stadsliv i kombination skogsbad kan vara ett alternativ till att bo naturnära.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)