Gasbedövning av gris inför slakt : koldioxid eller alternativa gasmixturer?

University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

Abstract: I Sverige är det lagstadgat att djur skall vara bedövade innan de slaktas. Att upprätthålla en god djurvälfärd i slaktsituationen är inte enbart en grundpelare i vår svenska djurskyddslag, utan även en ständigt aktuell fråga som engagerar både livsmedelsproducenter likväl som konsumenter. Bedövning av grisar utförs i stor utsträckning med hjälp av koldioxid. Denna metod är vida omdiskuterad och ofta ifrågasatt ur djurvälfärdsaspekt. Detta då gasen är erkänt aversiv för djurslaget ifråga. Bedövning med koldioxid är dock billigt och tidseffektivt, vilket är en bidragande anledning till att gasen fortfarande används på svenska slakterier. Denna litteraturstudie syftar till att titta närmare på vilka alternativ som finns till dagens användande av koldioxid samt spegla vilka för- och nackdelar som finns med dessa gaser. Gaserna har framförallt bedömts utifrån djurvälfärdsperspektiv men hänsyn har även tagits till hur väl de fungerar ur produktionshänseende. Argon och mixturer av Ar/CO2 har utmärkt sig som ett djurvänligt alternativ till koldioxid samt visat på god förmåga att upprätthålla en jämn koncentration inne i schaktet. Kväve och N2/CO2-mixturer har i studier visat sig vara mindre aversiva än ren CO2 och grisarna upplever inte heller samma känsla av andnöd vid exponering för kvävemixturer. Negativt med dessa är dock att induktionstiden är längre samt att bedövningskvaliteten är sämre. Nya studier på området bekräftar att grisar uppvisar aversivt beteende i form av flyktförsök och flämtningar vid CO2-koncentrationer ner till 15 %, vilket omkullkastar tidigare teorier om att endast koncentrationer högre än 30 % ger upphov till aversion hos djuren. Ett annat alternativ till koldioxid är helium där resultatet från en nyligen publicerad studie indikerar att denna gas är mindre aversiv samt mer djurvänlig i jämförelse med koldioxid. Dessvärre finns det få studier publicerade på området, vilket i dagsläget gör det svårt att dra några konkluderande slutsatser utifrån resultaten. För att underlätta ett framtida användande av lätta gaser samt minimera grisarnas lidande i slaktsituationen skulle en omkonstruktion av slakterierna och ny teknik i bedövningssystemen vara eftersträvansvärt. Exempelvis har försök med administrering av gaser i en tvåstegsprocedur med argon som första steg och koldioxid som andra steg visat sig fungera väl. Användande av ett sådant system skulle troligen gynna grisarna och bidra till en bättre djurvälfärd i slaktsituationen. Sammanfattningsvis konstateras att det både finns aspekter som talar för, men även emot ett eventuellt användande av alternativa gaser i framtiden. I dagsläget finns det dock ingen självklar lösning på problematiken kring hur man på bästa sätt bedövar grisar inför slakt.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)