Jämställdhet i förskolan : En studie om hur förskollärare bemöter barn ur ett könsperspektiv

University essay from Högskolan i Jönköping/HLK, Ämnesforskning; Högskolan i Jönköping/HLK, Ämnesforskning

Abstract:

Sammanfattning

Syftet med vår studie är att undersöka hur flickor respektive pojkar bemöts av förskollärare beroende på barnens kön. Genom observationer vill vi studera om barn bemöts lika/olika utifrån deras kön.

Utifrån syftet har vi följande frågeställningar:

- Vilka olika ordval, röstlägen och kroppsspråk använder förskollärare gentemot flickor/pojkar?

- På vilket sätt får flickor respektive pojkar hjälp i tamburen under påklädnaden?

- Hur tilltalar och agerar förskollärare gentemot flickor respektive pojkar?

Vi har valt att observera åtta förskollärare på två olika förskolor för barn i åldrarna 1-5 år. Vi har utgått från ett strukturerat observationsschema under observationerna som har gjorts i två situationer på förskolan. Vi har valt att observera en vuxenstyrd situation, påklädningen i tamburen och en mindre vuxenstyrd situation, den fria leken.

Resultatet visar att i tamburen får pojkarna mer hjälp och uppmuntran än vad flickorna får. Flickorna förväntas klara mer själva och får oftast försöka själva först. Flickorna i vår studie fick ingen uppmuntran av förskollärarna under påklädnaden i tamburen. I fria leken visar det sig att pojkarna har mer verbal kontakt med förskollärarna än flickorna. Förskollärarna tilltalar ofta pojkarna med ett hårt och högt tonfall och flickorna med ett mjukt och lågt tonfall.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)