Marknadsorientering bland lantbruksföretag : en litteraturstudie kring marknadsorientering och dess relevans för svenska lantbruksföretag

University essay from SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

Abstract: Svenska lantbruksföretag agerar idag på en global marknad med allt ökande konkurrens och krav på effektivitet. Enligt utredningar på uppdrag av regeringen så behövs det en ökad kunskap om marknaden för att kunna stärka företagens lönsamhet och konkurrenskraft (Statens offentliga utredningar 2014). Livsmedelsmarknaden i Sverige har också förändrats mycket på senare år, då den nu styrs mycket av trender och matens ansedda miljöpåverkan. Detta ställer höga krav på företagen, vilka har flera komplexa marknads-, konkurrens-, och omvärldsfaktorer att förhålla sig till. Detta ligger till grund för studiens syfte och frågeställningar för att undersöka om marknadsorientering bör och kan tillämpas bland lantbruksföretag i Sverige. Studien genomförs som en litteraturstudie, där befintlig forskning och litteratur på området granskas för att ge svar på frågeställningarna Litteratursökningen genomförs i huvudsak bland publicerade vetenskapliga artiklar. Litteraturen beskriver marknadsorientering som ett begrepp för företags förmåga att inskaffa och nyttja information om marknaden man är verksam på. Ett företag med hög grad av marknadsorientering styr hela företaget efter marknadens efterfrågan, för att erbjuda produkter eller tjänster som medför högre betalningsvilja hos kunden. Detta anses bidra till ökad konkurrenskraft och lönsamhet bland samtliga företag. Studier styrker också marknadsorienteringens betydelse för konkurrenskraft även bland små och medelstora företag, särskilt med tanke på deras oförmåga att genom effektivisering kunna konkurrera med stora internationella företag och organisationer. (Grunert et al. 1996; Micheels & Gow 2013; Micheels & Gow 2015) Samma principer gäller också för lantbruksföretag, som genom framgångsrik marknadsorientering anses differentiera sig och göra sig mindre beroende av världsmarknadspriser. Detta bidrar i sin tur till ökad konkurrenskraft och bättre lönsamhet även bland lantbruksföretagen. Flera faktorer, som långsiktiga produktionsspecifika investeringar, traditioner, attityd och ideologier hindrar dock många lantbruksföretag från att agera mer marknadsorienterat. En ökad kunskap om begreppet marknadsorientering och ett ökat intresse bland företagsledare kan bidra till ökad grad av marknadsorientering bland svenska lantbruksföretag. Detta kan leda till bättre lönsamhet, även genom enklare anpassning efter marknadens efterfrågan.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)