Why do adolescents use fluoride toothpaste? A qualitative interview investigation

University essay from Malmö högskola/Odontologiska fakulteten

Abstract: Sammanfattning Bakgrund: Fluortandkräm betraktas som kosmetika i lagstiftningen och många ungdomar använder blekningstandkräm för att göra sina tänder vitare. Inom tandvården anses fluortandkräm vara ett läkemedel och rekommenderas på det viset för patienterna. Det finns en kunskapslucka kring vad som motiverar ungdomar till att använda fluortandkräm. Genom att undersöka varför ungdomar använder fluortandkräm kan tandvårdspersonal lättare förstå vad som motiverar dem till att använda tandkräm, sådana argument kan användas för att motivera mer kariesfria ungdomar. Syfte: Syftet med denna studie var att undersöka vad som motiverar ungdomar till att använda fluortandkräm. Metod: Studien utfördes på en gymnasieskola i södra Sverige. Det slutgiltiga urvalet bestod av 16 ungdomar, mellan 16–19 års ålder. Kvalitativa semistrukturerade intervjuer användes för datainsamling. Dataanalysen utfördes med en manifest innehållsanalys med enstaka induktiva tillvägagångssätt. Resultat: Det fanns olika anledningar till varför ungdomar använder fluortandkräm. Åtta olika kategorier kunde identifieras. Dessa var oral hälsa, känsla, ekonomi, vana, uppfostran och förebilder, social interaktion, andedräkt och estetik. Konklusion: Det finns skäl att tro att tandvårdspersonal har gått miste om viktiga argument till varför ungdomar använder fluortandkräm. Deltagarna i denna studie talade inte bara om oral hälsa och estetik som viktiga orsaker till varför de använder tandkräm, utan nämnde även andra överraskande faktorer som ekonomiska skäl och sociala miljön. Det finns med andra ord fler argument till att använda fluortandkräm som ungdomar anser vara viktiga, än de som vi tror används inom tandvården.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)